การให้เงินกู้สามัญ เพื่อการท่องเที่ยว
 3,044

UploadImageการท่องเที่ยวคือกำไรแห่งชีวิต

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับสมาชิกและผู้ร่วมเดินทางซึ่งเป็น คู่สมรส บิดามารดา และบุตรของสมาชิกเท่านั้น
 

UploadImage
 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. โปรแกรมการท่องเที่ยวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของผู้กู้หรือของบริษัทนำเที่ยว

3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้กู้และผู้ร่วมเดินทางสำหรับกรณีท่องเที่ยวต่างประเทศ

4. สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ร่วมเดินทาง

5. กรณีมีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดามารดา ร่วมเดินทางด้วย ให้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมเดินทาง

 

ขั้นตอนการกู้ และระยะเวลาอนุมัติ 

  • ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์
  • หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยวครบถ้วน จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ภายใน 7 วันทำการ

เงื่อนไข

  • เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก สหกรณ์จึงขอให้สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว ส่งภาพถ่ายการท่องเที่ยว จำนวน 2-5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ ให้แก่สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเที่ยว
  • กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปท่องเที่ยวตามที่กำหนดได้ ผู้กู้ต้องนำเงินมาชำระคืนสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันกำหนดเดินทาง
  • กรณีไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบสหกรณ์
  • งวดการผ่อนชำระ ไม่เกิน 180 งวด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการเงินกู้

 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น