เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
 825

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งในและต่างประเทศของสมาชิก และหรือคู่สมรสของสมาชิก และหรือบุตร และหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก ในระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก

UploadImage
หลักเกณฑ์

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70

3. กู้เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าที่จ่ายจริง

4. กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 10,000 บาท ต่อรายต่อภาคการศึกษา

5. จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้

6. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 144 งวด 

 

วิธีการชำระเงินกู้

หักได้จากเงินได้รายเดือน

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เช่น ประกาศ หนังสือ จดหมาย ระเบียบการ แผ่นพับ หรือหลักฐานอื่นใดของสถาบันการศึกษาที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สถาบันการศึกษาจะเรียกเก็บ ซึ่งมีอายุไม่เกินระยะเวลาภายใน 1 ปี

3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายต่อภาคการศึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการศึกษาที่สถาบันออกให้ หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว

5. สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาบัตรนักศึกษา (กรณีเพื่อการศึกษาบุตร)

6. สำเนาบัตรประจำตัว สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเพื่อการศึกษาคู่สมรส)

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้เข้ารับการศึกษา

8. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้

9. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

10. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

 

หมายเหตุ    

1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : forestcoop@gmail.com 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • สมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)
  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

UploadImage

คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยเรื่องเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562