เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน สำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 2,052

ยุคแห่งพลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่! กับฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

 

UploadImage
เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบเดิม ด้วยการซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 


 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70

3. จำนวนเงินให้กู้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง และไม่เกิน 100,000 บาท
 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

  • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 150 งวด 

 

วิธีการชำระเงินกู้

  • หักได้จากเงินได้รายเดือน

 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. ใบเสนอราคารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำหน่าย

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

4. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้


การรายงานผลการใช้เงินกู้

ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ซึ่งแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี้
1. สำเนาสัญญาซื้อขาย                 
2. ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
3. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ


การลงโทษ
หากผู้กู้ไม่รายงานผล หรือนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี
 

หมายเหตุ    

1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : forestcoop@gmail.com 

 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • สมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)
  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

UploadImage