เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว
 3,573

หลักประกันความมั่นคงของชีวิต และครอบครัว

 

UploadImage
Stock-Asso/Shutterstock / Stock-Asso

เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ออมเงินสะสมระยะยาว เพิ่มหลักประกันความมั่นคงของชีวิต โดยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ หรือเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล



หลักเกณฑ์การให้เงินกู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน

2. เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยสำหรับผู้กู้ และหรือคู่สมรส บุตร บิดามารดา
3. สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ของสมาชิกให้แก่บริษัทประกันฯ โดยจ่ายเป็นงวดรายปีตามที่กําหนดไว้ในแบบกรมธรรม์ฯ
4. เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
5. จำนวนเงินให้กู้
  5.1 ให้กู้ได้เท่าที่จ่ายจริงตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย หรือค่า รักษาพยาบาล (ที่เบิกจากส่วนราชการไม่ได้)
  5.2 จํานวนเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเมื่อรวมกับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน เต็มสิทธิแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
  5.3 จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 75

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

  • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
  • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

  • หักได้จากเงินได้รายเดือน

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้
3. สําเนาคําขอซื้อกรมธรรม์ฯ หรือใบแจ้งการชําระค่าเบี้ยประกัน ที่ระบุชื่อผู้กู้หรือใบเสนอราคา ค่ารักษาพยาบาล หรือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ที่เบิกจากส่วนราชการไม่ได้) ใช้ฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นกู้

 

 

หมายเหตุ    

1.  อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : [email protected]