เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น
 2,184

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น เป็นเงินกู้พิเศษที่สหกรณ์กำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะ โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ การกำหนดหลักเกณฑ์ หลักประกันสำหรับเงินกู้ เงินงวดชำระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ของเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการดำเนินการผู้เข้าร่วมประชุม

UploadImage
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน หรือไถ่ถอนจำนองที่ดิน

เริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 65

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ซื้อที่ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินอื่นโดยที่ดินต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

•    เป็นโฉนดที่ดิน (..4จ) หรือ นส.3.

•    ที่ดินต้องมีทางสาธารณะ เข้า – ออก สะดวก

•    ไม่เป็นที่ดินห้ามจำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง)

 

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้)  ให้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน .. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม .. 2565   สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นคำขอกู้ กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายทำนิติกรรม ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้

 

จำนวนวงเงินกู้ (กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

  • กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 80% ของราคาประเมิน
  • กู้เกิน 2 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 70% ของราคาประเมิน

การผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระนานสูงสุด นาน 30 ปี
  • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.45 ต่อปี
 

คลิ๊กอ่านประกาศเรื่องการให้กู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอกู้


UploadImage

เงินกู้พิเศษในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 65

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เห็นถึงปัญหาทางการเงิน ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก จึงมีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับสมาชิกที่มีบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด หรือที่ดินเปล่า ใช้เป็นหลักประกันในการยื่นกู้ได้ทั้งหมด 


สำหรับการให้กู้นั้นสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

1. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ (มีหนี้กับสหกรณ์หรือกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้)

• ให้กู้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 

2. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด ที่ปลอดภาระจำนอง

• ให้กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน
 

3. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินเปล่า ที่ปลอดภาระจำนอง และมีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง

• ให้กู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน
 

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้)  ให้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม .. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน .. 2565 สมาชิกต้องมีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือสถาบันการเงินอื่น โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน หรือต้องมีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน

 

จำนวนวงเงินกู้ (กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

  • กู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสหกรณ์

การผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระนานสูงสุด นาน 30 ปี
  • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อปี
 

คลิ๊กอ่านประกาศเรื่องการให้กู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอกู้