เงินกู้พิเศษ
 11,737

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

Highlight

 • ประเภทที่ 1: 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ย 0 % ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประเภทที่ 2 
 • ประเภทที่ 2 : อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี (เป็นไปตามประกาศสหกรณ์)
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 420 งวด หรือจนกว่าอายุไม่เกิน 75ปี
 • คลิ๊ก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ โทร 02 579 7070


UploadImage

 

วัตถุประสงค์แห่งการกู้

1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน

2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร

3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

4. กู้เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ

5. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด โดยชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ

6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร โดยชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจาก สถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย

7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย

 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน และมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกู้

 

จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

วงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะอนุมัติไม่เกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจำนวนเงินกู้จะคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และมูลค่าของหลักประกัน ดังนี้

 

หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน

 

หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน

 • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 420 งวด (ต้องพิจารณาถึงเงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ)
 • สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 75 ปี เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
 • เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

 

เงินได้รายเดือนคงเหลือ

สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินพิเศษ ต้องมีสัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผู้กู้ ไม่เกินร้อยละ 75 ตลอดอายุสัญญา

UploadImage


หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ มี 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทที่ 1  6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 7 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประเภทที่ 2 โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิก ผ่อนชำระงวดเกินกว่าที่กำหนด หรือ ไถ่ถอนก่อนกำหนดระยะเวลาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สมาชิกทำนิติกรรม หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ที่อนุมัติ
 • ประเภทที่ 2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 

UploadImage


เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินกู้พิเศษ

1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อื่น ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิป) ฉบับล่าสุด ของผู้กู้, คู่สมรส
 • เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด โฉนดที่ดิน น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
 • สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสาร ส่วนตัวผู้จะขาย)
 • แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป
 • หนังสือรับรองราคาประเมิน จากสำนักงานที่ดิน

3. เอกสารกรณีปลูก ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

 • ใบขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง อาคารจากทางราชการ
 • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)
 • รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารพร้อมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

4. เอกสารกรณีไถ่ถอนจำนอง

 • สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจำนอง
 • หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) คำขอเลขที่บ้าน

UploadImage


ขั้นตอนการกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1. ยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วน

2. ชำระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีปลูกสร้างบ้านต้องชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน

3. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

4. เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน

5. ทำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนองเป็นประกัน

 

การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1. จ่ายเมื่อทำนิติกรรมสัญญาครบถ้วน

2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน จ่ายเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลงานก่อสร้าง

 


 UploadImage

  

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะให้แก่สมาชิก

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 57 และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะให้แก่สมาชิก ดังนี้

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ประเภท 1 : 6 เดือนแรก อัตราร้อยละ 0.00 ต่อปี

ตั้งแต่เดือนที่ 7 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประเภท 2  ทั้งนี้ ภายใน 5 ปีแรก ต้องผ่อนชำระเงินงวดไม่เกินอัตราผ่อนชำระเงินงวดที่กำหนด หากชำระเกินกว่าอัตราผ่อนชำระที่กำหนด หรือไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนดในสัญญาเงินกู้ ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่ทำนิติกรรมต้องชำระค่าธรรมเนียม ไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของยอดวงเงินกู้ที่อนุมัติ

ประเภท 2 : อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.85 ต่อปี

            

สำหรับสมาชิกที่กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภท 2 ตั้งแต่เริ่มสัญญาเงินกู้พิเศษนั้น สามารถผ่อนชำระเงินงวดคืนเกินกว่าอัตราผ่อนชำระที่กำหนดได้ และสามารถไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดสัญญาเงินกู้พิเศษได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีที่สมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมบ้าน และขอเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลการก่อสร้างนั้น ในระหว่างการเบิกเงินกู้ตามผลการก่อสร้างให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภท 2 หลังจากเบิกเงินกู้ครบตามสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภท 1 ตามที่สมาชิกยื่นความประสงค์ไว้


ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

                               
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

    

上传图片

 

    
(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด