คำถามจากสมาชิก

สาเหตุของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะเหตุใด?


สมาชิกหลายท่านที่ไม่ได้กู้เงินกับสหกรณ์ สอบถามมามากถึงเหตุผลที่ว่าเมื่อมีประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ทำไมถึงต้องลดดอกเบี้ยเงินฝากด้วย สหกรณ์ขอชี้แจงสาเหตุของการลดดอกเบี้ยเงินฝากได้ ดังนี้

สาเหตุของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.20% 

1. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว
“ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้กู้”  ในสถานการเศรษฐกิจในช่วงโควิด19  รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของประเทศและทิศทางการหารายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน โดยยัง “คำนึงถึงดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” 

2. ปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงาน แต่ยังสูงกว่าที่อื่น!!!!
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ของเรา พยายามปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพียงเล็กน้อย  0.20% เท่านั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของเรายังสูงกว่าสหกรณ์อื่นๆ รวมถึง ธนาคาร  

เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กับ สหกรณ์อื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.35% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.00% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.25% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.25% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.25% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.25% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.30% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.50% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.40% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.75% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.00% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 0.75% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.25% 

อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.60 % 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.50% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.00% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ ธกส. จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.75% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.00% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.25% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 1.75% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.50% 
- สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จำกัด   อัตราดอกเบี้ย 2.25% 

3. หลักการ ของสหกรณ์ที่แท้จริง
การร่วมมือ การพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  รวมถึงการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิกส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้กู้ สหกรณ์จึงจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือ 

เมื่อมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง จึงจำเป็นต้องมีการลดดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะเมื่อลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้สหกรณ์ได้รายได้น้อยลง  เมื่อได้รายได้น้อยลง แต่ยังจ่าย ดอกเบี้ยเงินฝากสูง รวมถึงการจำกัดการลงทุนภายนอก  ทำให้สหกรณ์บริหารงานอย่างสมดุลต่อไปไม่ได้ 

โดยเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา สหกรณ์จึงขออภัยต่อสมาชิกที่รับฝากเงินกับสหกรณ์ทุกท่าน เป็นอย่างสูง