คำถามจากสมาชิก

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ต้องทำยังไงบ้าง?


เมื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบเสียชีวิต ทายาทจะต้องแจ้งการเสียชีวิตมายังสหกรณ์โดยการส่งเอกสาร ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้

1. การขอรับเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก / สมาชิกสมทบ ซึ่งจะต้องยื่นขอรับภายใน 60 วันนับจากวันที่เสียชีวิต พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้

สมาชิกเสียชีวิต (3,000 บาท)
 • คำขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิก คลิ๊ก
 • สำเนาใบมรณบัตร 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ตาย 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับทุนเป็นคู่สมรส)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ (กรณีผู้ขอรับทุนไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์)
สมาชิกสมทบเสียชีวิต (1,500 บาท)
 • คำขอรับสวัสดิการช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ คลิ๊ก
 • สำเนาใบมรณบัตร 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ตาย 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับทุนเป็นคู่สมรส)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ (กรณีผู้ขอรับทุนไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์)
2. การขอรับเงินสินไหม กรณีมีประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ เตรียมเอกสารประกอบการขอรับสินไหม ดังนี้

กรณีเสียชีวิต เนื่องจากเจ็บป่วย
 • สำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
 • หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 2 ชุด
 • ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน 2 ชุด
กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต 2 ชุด         
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
 • รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี 2 ชุด
 • ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ 2 ชุด
ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทางไปรษณีย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900