คำถามจากสมาชิก

สมาชิกลืมรหัสบัตร ATM Click CO-OP Card สามารถขอรหัสใหม่ได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถขอรับรหัสใหม่ได้ จะต้องทำบัตรใหม่ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอทำบัตรสหกรณ์เอทีเอ็ม ซึงสมาชิกสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.025798899.com หัวข้อที่ 3.1 แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ และชำระค่าธรรมเนียมทำบัตรใหม่ 100 บาท สามารถชำระได้ที่เคาเตอร์สหกรณ์ หรือชำระผ่านใบ payment ระบุวัตถุประสงค์ 115