คำถามจากสมาชิก

จะตรวจสอบวงเงินค้ำประกันคงเหลือต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ สมาชิกสามารถตรวจสอบได้  2 วิธี ดังนี้
   1. ตรวจสอบทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP PHONE 0 2 579 8899  กด 3   สิทธิ์การค้ำประกัน
   2. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center  0 2 579 7070 โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นผู้สอบถามข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น