สมาชิกที่มีการป้องกันบ้านจากอุทกภัย แต่บ้านไม่รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันอุทกภัยได้หรือไม่


สมาชิกที่บ้านพักอาศัยไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ไม่สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันอุทกภัยได้