คำถามจากสมาชิก

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย ไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง จะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง


สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว ไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง หากไม่มีผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนรับรอง สามารถใช้เอกสารรับรองที่หน่วยงานราชการ คือ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอออกให้ได้