คำถามจากสมาชิก

สมาชิกที่ขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง


สมาชิกที่ขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกเป็นผู้รับรองว่าเป็นบ้านพักอาศัยของสมาชิกประสบภัยจริง