1909 1626 1724 1567 1566 1237 1076 1050 1886 1349 1955 1490 1490 1687 1314 1041 1883 1610 1868 1207 1784 1085 1349 1544 1069 1936 1483 1633 1237 1148 1467 1692 1449 1619 1298 1164 1203 1785 1103 1756 1327 1320 1626 1304 1395 1919 1255 1100 1646 1651 1502 1923 1805 1206 1001 1395 1671 1511 1722 1219 1364 1550 1216 1424 1501 1906 1094 1285 1835 1041 1557 1364 1527 1998 1809 1696 1513 1015 1240 1973 1181 1261 1060 1745 1900 1755 1863 1543 1338 1964 1325 1448 1622 1723 1013 1131 1913 1510 1093 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
วิธีใช้งาน CO-OP GO
รวมวิธีการใช้บริการสหกรณ์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Application Forestcoop
อัตราดอกเบี้ย
ดาวน์โหลด APP.

วิดีโอสหกรณ์

ดูทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มเติม เรื่องการลงทุน เหตุผลทำไม? ปีนี้ ปันผลลดลง
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
อเนกประสงค์ 1.70
ออมทรัพย์พอเพียง 2.75
เกษียณเปี่ยมสุข 2.75
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.20
สามัญทั่วไป 5.20
เงินกู้สามัญดิจิทัล 5.20
สามัญเพื่อการศึกษา 3.60
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 3.60
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 3.60
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3.60
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 3.60
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.20
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 3.60
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.60
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 1.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน 3.60
พิเศษหุ้นค้ำประกัน 5.00
กิจการอาคารประเภท 1 4.85
กิจการอาคารประเภท 2 5.10
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ 4.25
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน 5.30
เพื่อการเคหะประเภท1 (0% 6เดือนแรก) ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี 4.85
เพื่อการเคหะประเภท2 ไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ 4.85
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567