วิธีใช้งาน CO-OP GO
รวมวิธีการใช้บริการสหกรณ์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Application Forestcoop
อัตราดอกเบี้ย
ดาวน์โหลด APP.

วิดีโอสหกรณ์

ดูทั้งหมด
CO-OP REPORT EP25 สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม กนก. ประจำเดือนพฤษภาคม 67
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน มิถุนายน 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
อเนกประสงค์ 1.70
ออมทรัพย์พอเพียง 2.75
เกษียณเปี่ยมสุข 2.75
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.20
สามัญทั่วไป 5.20
เงินกู้สามัญดิจิทัล 5.20
สามัญเพื่อการศึกษา 3.60
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 3.60
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 3.60
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3.60
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 3.60
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.20
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 3.60
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.60
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 1.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน 3.60
พิเศษหุ้นค้ำประกัน 5.00
กิจการอาคารประเภท 1 4.85
กิจการอาคารประเภท 2 5.10
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ 4.25
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน 5.30
เพื่อการเคหะประเภท1 (0% 6เดือนแรก) ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี 4.85
เพื่อการเคหะประเภท2 ไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ 4.85
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน มิถุนายน 2567