เงินกู้สามัญ
 43,657

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก

UploadImage

หลักเกณฑ์

    • สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน

    • สมาชิกที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกมาแล้ว หากประสงค์ขอกู้เงินสามัญจะต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวดเดือน

    • จำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70

    • ยื่นคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญได้ที่สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์

    • คำขอกู้เงินต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงนามรับรองคำขอกู้

    • จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้

    • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

    • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

    • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 144 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้

    • หักได้จากเงินได้รายเดือน

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

    • คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ

    • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

หมายเหตุ    

    • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

    • สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

    • Fax : 02 579 9774

    • Line Official Account : @forestcoop

    • E-mail : [email protected]  


หลักประกันสำหรับเงินกู้
การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • สมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)
  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

UploadImage


คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มกู้สามัญ
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยเรื่องเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562