เงินกู้พิเศษ
 12,023

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
 

UploadImage


วัตถุประสงค์แห่งการกู้

1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน

2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร

3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

4. กู้เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ

5. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด โดยชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ

6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร โดยชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจาก สถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย

7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย

 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน และมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกู้

 

จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

วงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะอนุมัติไม่เกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจำนวนเงินกู้จะคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และมูลค่าของหลักประกัน ดังนี้

 

หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด

 • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน

 

หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน

 • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท    ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100   ของราคาประเมินหลักประกัน
 • จำนวนเงินกู้เกิน    4,000,000 บาท    ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95     ของราคาประเมินหลักประกัน

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 360 งวด (ต้องพิจารณาถึงเงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทั้งก่อนและเกษียณอายุราชการ)
 • สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 70 ปี เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
 • เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
 • กรณีผู้กู้นำเงินฝากมาเป็นหลักประกันร่วมกับอสังหาริมทรัพย์และเงินฝากนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ ให้ผู้กู้สามารถส่งงวดชำระหนี้ได้ถึงอายุ 75 ปี
 • กรณีกู้ไม่เกินร้อยละ 40 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผู้กู้สามารถส่งงวดชำระหนี้ได้ถึงอายุ 75 ปี

 

เงินได้รายเดือนคงเหลือ

สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินพิเศษ ต้องมีสัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผู้กู้  ไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสัญญา

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ มี 3 ประเภท ดังนี้

 • ประเภท 1  ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี ปีที่ 2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 ต่อปี สำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนก่อนกำหนดระยะเวลาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สมาชิกทำนิติกรรม หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้
 • ประเภท 2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี ( 6 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี (18 เดือน) สำหรับปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ต่อปี โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอนก่อนกำหนดระยะเวลาภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สมาชิกทำนิติกรรม หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้
 • ประเภท 3  อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

สมาชิกผู้กู้ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่กู้เงินในปีแรก และอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสหกรณ์

หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 

UploadImage


เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินกู้พิเศษ

1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อื่น ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิป) ฉบับล่าสุด ของผู้กู้, คู่สมรส
 • เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด โฉนดที่ดิน  น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ
 • สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสาร ส่วนตัวผู้จะขาย)
 • แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป
 • หนังสือรับรองราคาประเมิน จากสำนักงานที่ดิน

3. เอกสารกรณีปลูก ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

 • ใบขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง อาคารจากทางราชการ
 • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)
 • รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารพร้อมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

4. เอกสารกรณีไถ่ถอนจำนอง

 • สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจำนอง
 • หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) คำขอเลขที่บ้าน

UploadImage


ขั้นตอนการกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1. ยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วน

2. ชำระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีปลูกสร้างบ้านต้องชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน

3. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

4. เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน

5. ทำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนองเป็นประกัน

 

การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1. จ่ายเมื่อทำนิติกรรมสัญญาครบถ้วน

2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน จ่ายเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลงานก่อสร้าง

 

การประกันชีวิต

1. กรณีที่หลักประกันมีสภาพคล่องต่ำหรือผู้กู้มีรายได้ทางเดียว สหกรณ์อาจกำหนดให้ผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้

2. ในกรณีที่สหกรณ์ไม่กำหนดให้ทำประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ผู้กู้อาจทำประกันชีวิตเองตามความสมัครใจก็ได้

3. ทั้ง 2 กรณีข้างต้นสหกรณ์ให้เงินกู้เพื่อสำหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ด้วย

อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้

เพศหญิง (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)
อายุผู้กู้
ผ่อนชำระ 15 ปี อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้(บาท)
ผ่อนชำระ 20 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ (บาท)
25 ปี
1,043
1,524
30 ปี
1,272
1,889
35 ปี
1,623
2,506
40 ปี
2,199
3,655
45 ปี
3,423
5,956
 
เพศชาย (ต่อทุนประกัน 100,000 บาท)
อายุผู้กู้
ผ่อนชำระ 15 ปี อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้(บาท)
ผ่อนชำระ 20 ปี
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ (บาท)
25 ปี
2,810
3,977
30 ปี
3,160
4,646
35 ปี
3,929
5,921
40 ปี
5,215
8,062
45 ปี
7,288
11,563
 
ตารางอัตราการผ่อนชำระต่อเดือน (โดยประมาณ) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี
จำนวนเงิน (บาท)
    ระยะเวลาผ่อนชำระ
 15 ปี
  20 ปี
25 ปี
30 ปี
100,000
960
840
780
740
500,000
4,780
4,190
3,860
3,670
1,000,000
9,560
8,370
7,720
7,340
1,500,000
14,340
12,550
11,580
11,010
2,000,000
19,120
16,730
15,440
14,680
2,500,000
23,900
20,920
19,300
18,350
3,000,000

28,670

25,100

23,160

22,020

 


สิทธิพิเศษสินเชื่อวนาเคหะเฉพาะสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น

1. ไม่เสียค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้

2. มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ ค่าเบี้ยประกันต่ำและมีสิทธิ์กู้ค่าเบี้ยประกันได้

 

การลงโทษ

 • สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้จะต้องนำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้
 • หากผู้กู้ไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์  จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15  ต่อปี ระงับสิทธิ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี