ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 468

จัดทำแผนกลยุทธ ครั้งที่ 4 30 สิงหาคม 2551


จัดทำแผนกลยุทธ
ครั้งที่ 4
30 สิงหาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดการสัมมนา ครั้งที่ 4
เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2551-2555"
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2551
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้
โดยเชิญ รศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ดูแลและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนในครั้งนี้
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
กรรมการ เจ้าหน้าที่และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์