ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 667

การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบ BSC & KPI วันที่ 9 ธันวาคม 2549


การพัฒนาองค์กร
ด้วยระบบ BSC & KPI
วันที่ 9 ธันวาคม 2549

นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นวิทยากรรับเชิญ
บรรยายการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร "การพัฒนาองค์กรด้วยระบบ BSC & KPI "
วันที่ 9 ธันวาคม 2549
ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์