ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 15 ส.ค. 2554
 663

รับโล่สหกรณ์ดีเด่นภาคกลาง วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ. 2550


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
รับโล่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น(ภาคกลาง)
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ. 2550

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ ประจำปี 2549/2550 ซึ่งผลการพิจารณาการคัดเลือกสหกรณ์ปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในส่วนของภาคกลาง และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2549/2550 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้
ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จ.น่าน
ภาคตะออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด จ.สกลนคร
ภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายศรีนครินทรา จำกัด จ.นครศรีธรรมราช

โดยคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นทั้ง 4 ภาค เพื่อสรุปผลคัดเลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ” ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการคัดเลือกประมาณเดือนพฤษภาคมนี้

รับโล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมพิธีรับโล่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ภาคกลาง เนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 พร้อมร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมีพระประยูรญาติ ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี (อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้) ร่วมพิธี

...........................
รับโล่สหกรณ์ดีเด่นภาคกลาง