ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 1,046

สอ.พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัด เยี่ยมชมดูงาน 21 กันยายน 2550


สอ.พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัด
เยี่ยมชมดูงาน
21 กันยายน 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจสโตน จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550
โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
และนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ บรรยายสรุป