DOC จากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

โดย waew
 วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 13:57 น.
 292

Department of Cooperative of Bangladesh (Doc)

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสหกรณ์ จาก Department of Cooperative of Bangladesh (Doc) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดย Mr.SHAMIM REZA, Joint Registrar, Dept of Cooperatives นำคณะเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของ สอ.ปม จำนวน 22 คน และเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage
คณะดูงานจาก Department of Cooperative of Bangladesh (Doc) ขณะเดินเข้าเยี่ยมชมงานสหกรณ์

UploadImage
คุณเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ บรรยายเรื่องการใช้บริการบัตร ATM
และบรรยายเรื่องการบริการของฝ่ายต่าง ๆ ณ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

UploadImage
คุณวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุวารี ใยเผือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และคุณพงศธร สุวรรณภิญโญกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน ได้บรรยายเรื่องการบริหารงาน และภาพรวมของสหกรณ์

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน