การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

โดย moo
 วันที่ 07 ก.พ. 2562 เวลา 08:42 น.
 123
 

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการสัมมนา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสอ.ปม.

            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนสมาชิก จำนวน 239 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี 2562 และสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระ จำนวน 8 ท่าน พร้อมทั้งจับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ นำไปพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า และก่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิก
            ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 นี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่" โดย นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และในปีนี้ สอ.ปม.ได้มอบรางวัล ผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อยกย่องผู้แทนสมาชิก ที่มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และทำงานเพื่อสมาชิก 


 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประจำปี 2561

                                                 1. นายวิชิต  สนธิวณิช     ประธานกรรมการดำเนินการ

                                                 2. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 1

                                                3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2

                                                4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ คนที่ 3

                                                5. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก

                                                6. นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก

                                                7. นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ

                                                8. นายณรงค์ มหรรณพ  กรรมการ

                                                9. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ

                                               10. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ

                                               11. นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ

                                               12. นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ

                                               13. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ

                                               14. นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ

                                               15. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ กรรมการ

                     UploadImage
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดการประชุม
                   UploadImage
               ประธานกรรมการดำเนินการ และเลขานุการ  ดำเนินการประชุม                   UploadImage
ประธานกรรมการดำเนินการ  เลขานุการ และเหรัญญิก ดำเนินการประชุม
              UploadImage
 นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์ภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่"
            UploadImage
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนสมาชิกดีเด่น
ประจำปี 2560 -2561 
            UploadImage
ผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2560 - 2561 
            UploadImage
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ปม. รับมอบสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 10 เส้น
จาก คุณ พรกมล โพธิ์นฤมิต
ตัวแทนจากบริษัททรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ผู้สนับสนุนของรางวัลดังกล่าว 
           UploadImage
            นายมนตรี ช่วยชู ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ปม. รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
        UploadImage
ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สอ.ปม.
      UploadImage
บรรยากาศการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
     UploadImage
บรรยากาศการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562
    UploadImage
นายกนกพันธุ์ ขึมจันทร์ ผู้แทนสมาชิก กลุ่มจังหวัดลำปาง
ทำหน้าที่ ประธานกรรมการเลือกตั้ง
  UploadImage
ผู้แทนสมาชิก เตรียมเข้าคูหาเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ
UploadImage
การนับคะแนน เลือกประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการ
UploadImage
สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง