เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน
 5,150

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิก โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน

UploadImage


หลักเกณฑ์

    • สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน

    • จำนวนเงินกู้สามัญรวมกันทุกประเภทต้องไม่เกิน 3.5 ล้านบาทและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70
    • จำนวนเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน

    • ยื่นคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญได้ที่สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์

    • คำขอกู้เงินต้องมีผู้บังคับบัญชาระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง ลงนามรับรองคำขอกู้

    • จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้

    • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

 

อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน

    • โฉนดที่ดิน หรือ นส.3ก. พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีทางเข้า-ออก และไม่เป็นที่ดินที่ห้ามจำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง)

    • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) 
**อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรสหรือบุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

    • ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน

    • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 150 งวด 


วิธีการชำระเงินกู้

    • หักได้จากเงินได้รายเดือน


เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

    • คำขอกู้เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน

    • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้

    • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้/คู่สมรส ทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
    • กรณีกรรมสิทธิ์เป็นของบุตรต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบุตร
    • สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือห้องชุดขนาดเท่าต้นฉบับ
    • แผนที่ที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์โดยสังเขป


ขั้นตอนการขอกู้ และระยะเวลาการอนุมัติ

    • ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    • ผู้กู้จะต้องชำระค่าใช้จ่าย ดังนี้
       - ค่าประเมินหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

       - ค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง
          กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 1,000 บาท
          ต่างจังหวัด จำนวน 3,000 บาท

    • สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ
    • กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทำนิติกรรม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัติเงินกู้
 

หมายเหตุ    

    • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

    • สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

    • Fax : 02 579 9774

    • Line Official Account : @forestcoop

    • E-mail : forestcoop@gmail.com  

 

การประกันชีวิต

    • ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิต และประกันอัคคีภัยตามที่สหกรณ์กำหนด

 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • สมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)
  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

UploadImage


คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน 
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การให้เงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน