สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ อิเล็คทรอนิกส์
โทร. 0-2579-8899

" สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สวัสดีค่ะ "

1" กรุณากดเลขที่สมาชิกของท่านค่ะ "

" กรุณาใส่รหัสผ่านค่ะ "

กด 1 สอบถามค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝากคงเหลือ
กด 2 สอบถามสิทธิการกู้เงินสามัญ
กด 3 สอบถามสิทธิการค้ำประกันเงินกู้
กด 4 สอบถามการอนุมัติเงินกู้
กด 5 สอบถามรายการหักเงินเดือน
กด 6 สอบถามเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
กด 7 การถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
กด 8 เพื่อขอกู้เงินฉุกเฉินทางโทรศัพท์
กด 9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ
อธิบายเพิ่มเติม
การขอใช้บริการ CO-OP Phone
1. ยื่นคำขอใช้บริการ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ กำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ / บัตร ลูกจ้างประจำ/บัตรประชาชน/ใบขับขี่ ผู้ขอใช้ บริการต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วยตนเอง  ( ถ้าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนเองจะไม่ได้รับการอนุมัติ ) ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ท่านควรศึกษาข้อ กำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่อยู่ด้านหลังแบบฟอร์มการขอใช้บริการทั้ง 9 ข้อโดยละเอียดสำหรับแบบฟอร์ม ท่านขอได้ที่สหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิกของท่าน 

2. รอรับรหัสลับประจำตัว หลังจากที่ท่านยื่นคำขอใช้บริการแล้ว สหกรณ์จะตรวจสอบคำขอและจัดพิมพ์รหัสลับประจำตัวให้กับท่าน ด้วยซองปกปิด พร้อมทั้งจัดส่งไปให้ท่าน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ในคำขอใช้บริการ ที่ท่านเขียนไว้ข้อ 6 

3. ส่งใบตอบรับรหัสลับถึงสหกรณ์ เมื่อท่านได้รับรหัสลับประจำตัวแล้ว ท่านต้องรักษารหัสลับประจำตัวไว้เป็นความลับเฉพาะตัว อย่าให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด และรีบกรอกใบตอบรับรหัสลับประจำตัว ส่งกลับสหกรณ์ในทันที กรณีซองรหัสลับประจำตัวของท่านถูกเปิดหรือฉีกขาดก่อนที่ท่านจะได้รับ ให้แจ้งสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ จะได้ยกเลิกรหัสลับและออกรหัสลับให้ท่านใหม่ 

4. เริ่มใช้บริการได้ ภายใน 7 วันหลังรับใบตอบรับ เมื่อสหกรณ์ได้รับใบตอบรับรหัสจากท่านแล้ว  หากทุกอย่างถูกต้อง ภายใน 7 วันหลังได้รับใบตอบรับ จึงจะเปิดให้ท่านใช้บริการทางโทรศัพท์ ได้( กด 1ถึงกด 7 และกด 9 ยกเว้น 8 )

วิธีการใช้

1. ใช้โทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือ PCT โทรเข้าสู่หมายเลข 02 - 579-8899 (สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือควรทดลองโทรด้วยโทรศัพท์ธรรมดาจนมีความชำนาญและเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ดีแล้ว)

2. เมื่อท่านได้ยินคำกล่าวต้อนรับ ให้กดรหัสสมาชิกแล้วตามด้วยปุ่มเครื่องหมาย #

3. เลือกทำรายการด้วยปุ่มหมาย เลข 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือหมายเลขอื่น ๆ ที่ ต้องการ  หรือตามคำแนะนำ หากท่านทราบ คำแนะนำแล้ว ท่านจะกดปุ่มทำรายการอย่าง ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอฟังคำแนะนำจากเครื่อง ก็ได้

4. การกดวันที่ หรือเดือนให้กดตัวเลขสองหลักแล้วตามด้วยปุ่มเครื่องหมาย # ( สี่เหลี่ยม ) เช่น วันที่ 1 กด 01 แล้วกด # เดือนกุมภาพันธ์ กด 02 แล้วกด # 

5. การกดจำนวนเงินต้องกดตัวเลขจำนวนเงิน ที่ท่านต้องการ  แล้วกดปุ่มเครื่องหมาย  # เช่น แปดร้อยบาทถ้วน กด 800 แล้วกด #  ถ้าจำนวนเงินที่ท่านกดมีเศษสตางค์ให้กด
ตัวเลขจำนวนเงิน  แล้วกดเครื่องหมาย   * (ดอกจัน) กดตัวเลขเศษสตางค์ตามเครื่องหมาย # เช่น แปดร้อยบาทห้าสิบสตางค์  กด 800 กด * กด 50 กด #

5. เมื่อท่านกดตัวเลือกรายการใดๆ ไปแล้ว เช่น  การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ถ้าต้องการยกเลิกการทำรายการให้กดเครื่องหมาย * 

6. เมื่อท่านกดเลือกหัวข้อใดในเมนูหลักแล้วหากไม่ต้องการฟังจนจบ ท่านสามารถเลือกกดหัวข้ออื่นได้ทันที    หรือหากต้องการฟังซ้ำก็ สามารถกดเลือกหัวข้อเดิมได้ทันที

7. เมื่อใช้บริการเสร็จให้วางหูโทรศัพท์ตามเดิม


เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ท่านต้องรักษารหัสไว้เป็นความลับเฉพาะตัว ไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทำรายการโดยรหัสลับของท่าน  ท่านต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้น

2. การทำรายการใด ๆ   ของท่านจะถูกบันทึกไว้โดยระบบคอมพิวเตอร์   ซึ่งหากมีการกระทำใด ที่อาจส่อไปในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือยุ่งยากต่อสหกรณ์และผู้อื่น ท่านอาจ
ถูกระงับการให้บริการ

3. ถ้าท่านกดรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกันหรือใช้บริการเกินกว่า 3 รายการระบบจะตัดสาย ถ้าท่านต้องการทำรายการอีกให้โทรเข้าสู่ระบบใหม่

4. สหกรณ์มีสิทธิเรียกคืนหรือยกเลิกการใช้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ใช้กับโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์ PCT ให้บริการตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุด

กด 7 การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์

กด 1 โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
กด 2 เพื่อระดมเป็นทุนเรือนหุ้น

กด 9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ

กด 1 เปลี่ยนแปลงยอดหักเงินฝากรายเดือน
กด 2 เปลี่ยนแปลงการระดมหุ้นรายเดือน
กด 3 เพื่อเปลี่ยนรหัสประจำตัว CO-OP Phone
 
การขอกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ 30 วินาที
 
ผู้ที่จะยื่นคำขอใช้บริการกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ จะต้องขอใช้บริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์ CO-OP PHONE ก่อน หรืออาจยื่นคำขอทั้ง  2 ประเภทในคราวเดียวกันเลยก็ได้ ้สำหรับการขอใช้บริการกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ อัตโนมัติ 30 วินาที ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ยื่นคำขอกู้เงินฉุกเฉิน และหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน 30 วินาที ตามแบบฟอร์ที่สหกรณ์ กำหนดพร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนยื่นคำขอกู้

สำหรับแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน  ท่านขอรับได้ที่สหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิกของท่าน และขอให้ท่านศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ทั้งในคำขอและหนังสือกู้ให้ครบถ้วน


2. การอนุมัติวงเงินกู้ หลังจากสหกรณ์ตรวจสอบหลักฐานคำขอกู้เงินฉุกเฉินและสัญญาเงินกู้ที่ท่าน ยื่นเรียบร้อยแล้วสหกรณ์จะพิจารณาและอนุมัติวงเงินกู้โดยใช้เวลาประมาณ 7 วันหลังจากที่ สหกรณ์ได้รับคำขอและสัญญากู้ที่มีเอกสารแนบครบถ้วน วงเงินกู้ที่ท่านจะได้รับอนุมัติไม่เกินเงินเดือนปัจจุบันของท่านเมื่อสหกรณ์อนุมัติแล้วจะป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ์ท่านจึงสามารทำรายการ กด 8 ได้และสหกรณ์ จะไม่แจ้งผลการอนุมัติให้ท่านทราบอีก โดยท่านสามารถทดสอบทำรายการดูได้หลัง    จากสหกรณ์ได้รับคำขอกู้จากท่านประมาณ 7 วัน

3. การทำรายการกู้โดยการ กด 8 และการรับเงินเมื่อท่านได้รับอนุมัติวงเงินกู้แล้ว ท่านจึงจะสามารถทำรายการกู้โดยการ กด 8 ได้ เมื่อท่านทำรายการกู้ ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ ระบบจะโอนเงินกู้หลังจาก หักกลบ หนี้ค้างชำระเดิมพร้อมดอกเบี้ย เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับ สหกรณ์โดยผู้กู้สามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM ถอนเงินฝากจากตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด  

4. หลักเกณฑ์การกู้และการกู้ใหม่ หลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์เหมือนกับการกู้ฉุกเฉินปกติทุกประการ กล่าวคือ กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าเงินเดือน งวดชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 10 งวด ชำระ
หนี้มาแล้ว 1งวด สามารถทำรายการ กด 8 ขอกู้ ใหม่ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเขียนเอกสารเพื่อยื่นคำขอกู้และทำสัญญาเงินกู้ใหม่ 


5.  สัญญากู้มีอายุ 1 ปีและอาจได้รับอนุมัติต่อ อายุได้อีกปีหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์มีอายุ 1 ปี ในระหว่าง 1 ปีท่านสามารถทำรายการกู้โดย กด 8 เมื่อใดก็ได้  ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 หรือท่านอาจยื่นคำขอและทำสัญญาไว้โดยไม่ทำรายการกู้กด 8 เลยตลอดทั้งปีก็ได้ เมื่อสัญญากู้ครบ 1 ปี ถ้าสหกรณ์ไม่บอกเลิกสัญญากู้ฉุกเฉิน ทางโทรศัพท์ของท่าน ให้ถือว่าสัญญากู้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการ 

 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer