สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ อิเล็คทรอนิกส์
โทร. 0-2579-8899

" สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้สวัสดีค่ะ "

1" กรุณากดเลขที่สมาชิกของท่านค่ะ "

" กรุณาใส่รหัสผ่านค่ะ "

กด 1 สอบถามค่าหุ้น เงินกู้และเงินฝากคงเหลือ
กด 2 สอบถามสิทธิการกู้เงินสามัญ
กด 3 สอบถามสิทธิการค้ำประกันเงินกู้
กด 4 สอบถามการอนุมัติเงินกู้
กด 5 สอบถามรายการหักเงินเดือน
กด 6 สอบถามเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
กด 7 การถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
กด 8 เพื่อขอกู้เงินฉุกเฉินทางโทรศัพท์
กด 9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ
อธิบายเพิ่มเติม
การขอใช้บริการ CO-OP Phone
1. ยื่นคำขอใช้บริการ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ กำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ / บัตร ลูกจ้างประจำ/บัตรประชาชน/ใบขับขี่ ผู้ขอใช้ บริการต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วยตนเอง  ( ถ้าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนเองจะไม่ได้รับการอนุมัติ ) ก่อนกรอกแบบฟอร์ม ท่านควรศึกษาข้อ กำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่อยู่ด้านหลังแบบฟอร์มการขอใช้บริการทั้ง 9 ข้อโดยละเอียดสำหรับแบบฟอร์ม ท่านขอได้ที่สหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิกของท่าน 

2. รอรับรหัสลับประจำตัว หลังจากที่ท่านยื่นคำขอใช้บริการแล้ว สหกรณ์จะตรวจสอบคำขอและจัดพิมพ์รหัสลับประจำตัวให้กับท่าน ด้วยซองปกปิด พร้อมทั้งจัดส่งไปให้ท่าน ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ในคำขอใช้บริการ ที่ท่านเขียนไว้ข้อ 6 

3. ส่งใบตอบรับรหัสลับถึงสหกรณ์ เมื่อท่านได้รับรหัสลับประจำตัวแล้ว ท่านต้องรักษารหัสลับประจำตัวไว้เป็นความลับเฉพาะตัว อย่าให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด และรีบกรอกใบตอบรับรหัสลับประจำตัว ส่งกลับสหกรณ์ในทันที กรณีซองรหัสลับประจำตัวของท่านถูกเปิดหรือฉีกขาดก่อนที่ท่านจะได้รับ ให้แจ้งสหกรณ์เพื่อสหกรณ์ จะได้ยกเลิกรหัสลับและออกรหัสลับให้ท่านใหม่ 

4. เริ่มใช้บริการได้ ภายใน 7 วันหลังรับใบตอบรับ เมื่อสหกรณ์ได้รับใบตอบรับรหัสจากท่านแล้ว  หากทุกอย่างถูกต้อง ภายใน 7 วันหลังได้รับใบตอบรับ จึงจะเปิดให้ท่านใช้บริการทางโทรศัพท์ ได้( กด 1ถึงกด 7 และกด 9 ยกเว้น 8 )

วิธีการใช้

1. ใช้โทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือ PCT โทรเข้าสู่หมายเลข 02 - 579-8899 (สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือควรทดลองโทรด้วยโทรศัพท์ธรรมดาจนมีความชำนาญและเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ดีแล้ว)

2. เมื่อท่านได้ยินคำกล่าวต้อนรับ ให้กดรหัสสมาชิกแล้วตามด้วยปุ่มเครื่องหมาย #

3. เลือกทำรายการด้วยปุ่มหมาย เลข 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือหมายเลขอื่น ๆ ที่ ต้องการ  หรือตามคำแนะนำ หากท่านทราบ คำแนะนำแล้ว ท่านจะกดปุ่มทำรายการอย่าง ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอฟังคำแนะนำจากเครื่อง ก็ได้

4. การกดวันที่ หรือเดือนให้กดตัวเลขสองหลักแล้วตามด้วยปุ่มเครื่องหมาย # ( สี่เหลี่ยม ) เช่น วันที่ 1 กด 01 แล้วกด # เดือนกุมภาพันธ์ กด 02 แล้วกด # 

5. การกดจำนวนเงินต้องกดตัวเลขจำนวนเงิน ที่ท่านต้องการ  แล้วกดปุ่มเครื่องหมาย  # เช่น แปดร้อยบาทถ้วน กด 800 แล้วกด #  ถ้าจำนวนเงินที่ท่านกดมีเศษสตางค์ให้กด
ตัวเลขจำนวนเงิน  แล้วกดเครื่องหมาย   * (ดอกจัน) กดตัวเลขเศษสตางค์ตามเครื่องหมาย # เช่น แปดร้อยบาทห้าสิบสตางค์  กด 800 กด * กด 50 กด #

5. เมื่อท่านกดตัวเลือกรายการใดๆ ไปแล้ว เช่น  การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ถ้าต้องการยกเลิกการทำรายการให้กดเครื่องหมาย * 

6. เมื่อท่านกดเลือกหัวข้อใดในเมนูหลักแล้วหากไม่ต้องการฟังจนจบ ท่านสามารถเลือกกดหัวข้ออื่นได้ทันที    หรือหากต้องการฟังซ้ำก็ สามารถกดเลือกหัวข้อเดิมได้ทันที

7. เมื่อใช้บริการเสร็จให้วางหูโทรศัพท์ตามเดิม


เงื่อนไขและข้อตกลง
1. ท่านต้องรักษารหัสไว้เป็นความลับเฉพาะตัว ไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทำรายการโดยรหัสลับของท่าน  ท่านต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้น

2. การทำรายการใด ๆ   ของท่านจะถูกบันทึกไว้โดยระบบคอมพิวเตอร์   ซึ่งหากมีการกระทำใด ที่อาจส่อไปในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือยุ่งยากต่อสหกรณ์และผู้อื่น ท่านอาจ
ถูกระงับการให้บริการ

3. ถ้าท่านกดรหัสผิด 3 ครั้งติดต่อกันหรือใช้บริการเกินกว่า 3 รายการระบบจะตัดสาย ถ้าท่านต้องการทำรายการอีกให้โทรเข้าสู่ระบบใหม่

4. สหกรณ์มีสิทธิเรียกคืนหรือยกเลิกการใช้บริการของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ใช้กับโทรศัพท์ชนิดกดปุ่ม โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์ PCT ให้บริการตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุด

กด 7 การถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์

กด 1 โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
กด 2 เพื่อระดมเป็นทุนเรือนหุ้น

กด 9 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ

กด 1 เปลี่ยนแปลงยอดหักเงินฝากรายเดือน
กด 2 เปลี่ยนแปลงการระดมหุ้นรายเดือน
กด 3 เพื่อเปลี่ยนรหัสประจำตัว CO-OP Phone
 
การขอกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ 30 วินาที
 
ผู้ที่จะยื่นคำขอใช้บริการกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ จะต้องขอใช้บริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์ CO-OP PHONE ก่อน หรืออาจยื่นคำขอทั้ง  2 ประเภทในคราวเดียวกันเลยก็ได้ ้สำหรับการขอใช้บริการกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ อัตโนมัติ 30 วินาที ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ยื่นคำขอกู้เงินฉุกเฉิน และหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน 30 วินาที ตามแบบฟอร์ที่สหกรณ์ กำหนดพร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ 
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนยื่นคำขอกู้

สำหรับแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน  ท่านขอรับได้ที่สหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิกของท่าน และขอให้ท่านศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ทั้งในคำขอและหนังสือกู้ให้ครบถ้วน


2. การอนุมัติวงเงินกู้ หลังจากสหกรณ์ตรวจสอบหลักฐานคำขอกู้เงินฉุกเฉินและสัญญาเงินกู้ที่ท่าน ยื่นเรียบร้อยแล้วสหกรณ์จะพิจารณาและอนุมัติวงเงินกู้โดยใช้เวลาประมาณ 7 วันหลังจากที่ สหกรณ์ได้รับคำขอและสัญญากู้ที่มีเอกสารแนบครบถ้วน วงเงินกู้ที่ท่านจะได้รับอนุมัติไม่เกินเงินเดือนปัจจุบันของท่านเมื่อสหกรณ์อนุมัติแล้วจะป้อนข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ์ท่านจึงสามารทำรายการ กด 8 ได้และสหกรณ์ จะไม่แจ้งผลการอนุมัติให้ท่านทราบอีก โดยท่านสามารถทดสอบทำรายการดูได้หลัง    จากสหกรณ์ได้รับคำขอกู้จากท่านประมาณ 7 วัน

3. การทำรายการกู้โดยการ กด 8 และการรับเงินเมื่อท่านได้รับอนุมัติวงเงินกู้แล้ว ท่านจึงจะสามารถทำรายการกู้โดยการ กด 8 ได้ เมื่อท่านทำรายการกู้ ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ ระบบจะโอนเงินกู้หลังจาก หักกลบ หนี้ค้างชำระเดิมพร้อมดอกเบี้ย เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่สมาชิกมีอยู่กับ สหกรณ์โดยผู้กู้สามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM ถอนเงินฝากจากตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด  

4. หลักเกณฑ์การกู้และการกู้ใหม่ หลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์เหมือนกับการกู้ฉุกเฉินปกติทุกประการ กล่าวคือ กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าเงินเดือน งวดชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 10 งวด ชำระ
หนี้มาแล้ว 1งวด สามารถทำรายการ กด 8 ขอกู้ ใหม่ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเขียนเอกสารเพื่อยื่นคำขอกู้และทำสัญญาเงินกู้ใหม่ 


5.  สัญญากู้มีอายุ 1 ปีและอาจได้รับอนุมัติต่อ อายุได้อีกปีหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์มีอายุ 1 ปี ในระหว่าง 1 ปีท่านสามารถทำรายการกู้โดย กด 8 เมื่อใดก็ได้  ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 หรือท่านอาจยื่นคำขอและทำสัญญาไว้โดยไม่ทำรายการกู้กด 8 เลยตลอดทั้งปีก็ได้ เมื่อสัญญากู้ครบ 1 ปี ถ้าสหกรณ์ไม่บอกเลิกสัญญากู้ฉุกเฉิน ทางโทรศัพท์ของท่าน ให้ถือว่าสัญญากู้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการ 

 

 


 

อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์          3.00
ออมทรัพย์พิเศษ          3.25
อเนกประสงค์          3.00
ออมทรัพย์พอเพียง               4.25
เกษียณเปี่ยมสุข          4.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน          6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                    6.10
สามัญเพื่อการศึกษา          4.50
การศึกษากรณีพิเศษ          4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม          4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต          4.50
สามัญสงเคราะห์ภัย          4.50
สงเคราะห์ภัยกรณีพิเศษ          4.50
สามัญเพื่อท่องเที่ยว          4.50
ประหยัดพลังงาน          4.50
ความมั่นคงครอบครัว          6.10
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน          3.75
สามัญหุ้นค้ำประกัน          5.90

        ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
          (เริ่มใช้ 1 เม.ย. 60)

พิเศษเงินฝากค้ำประกัน          5.00
พิเศษหุ้นค้ำประกัน          5.90
ความมั่นคงครอบครัว          4.95
กิจการอาคารประเภท 1          5.55
กิจการอาคารประเภท 2          5.80
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ          4.95
เพื่อการเคหะ
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 6 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
         3.50
ประเภท 2
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 3 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
         4.50
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว          5.55
 
 
โอนเงินผ่าน 
ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ ,
ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 
 

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer