สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมกลุ่มสมาชิก

 
 
มีนาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 

การสมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษเฉพาะข้าราชการ พนักงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้?
สิทธิพิเศษรับสมัครสมาชิกเฉพาะข้าราชการ – ลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
 • กรมป่าไม้ 
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 • ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 • ผู้โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น (โดยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

   

สมัครได้อย่างไร
1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com)  และมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
2. แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และภาพถ่าย 1 ภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)
4. ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว
2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ดังนี้
3.1 ยื่นใบสมัครพร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพ
3.2 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ
- ขอรับเงินค่าโอนหุ้น
- ชำระเงินกู้ของสมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผ่อนชำระต่อกับสหกรณ์ตามที่
กำหนดในระเบียบ
- สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย

 
การถือหุ้นสหกรณ์

สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้

1.    สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ดังนี้

เงินเดือน
(บาท)

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

จำนวนเงิน
(บาท)

ไม่เกิน  5,000

30

300

5,001 – 6,000

40

400

6,001 – 7,000

50

500

7,001 – 9,000

60

600

9,001 – 11,000

70

700

11,001 – 13,000

80

800

13,001 – 14,000

90

900

14,001 – 15,000

100

1,000

15,001 – 16,000

110

1,100

16,001 – 18,000

120

1,200

18,001 – 20,000

130

1,300

20,001 – 22,000

140

1,400

22,001 – 24,000

150

1,500

24,001 – 26,000

160

1,600

26,001 – 28,000

170

1,700

28,001 – 30,000

180

1,800

30,000  ขึ้นไป

190

1,900

2.     สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กำหนดใน ข้อ 1 ได้หรือซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง ความจำนงต่อสหกรณ์เป็นหนังสือ หรือทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02 – 579 – 8899 กด 9
3.     สมาชิกที่ซื้อหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้
4.     สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า 90% ของหุ้น จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้
5.     สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์และสมัครสมาชิกใหม่มีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนไม่เกินกว่าอัตราที่
กำหนดในข้อ 1 และไม่มีสิทธิระดมหุ้นภายในระยะเวลา 24 เดือน และห้ามกู้สามัญทุกประเภทในระยะเวลา 24 เดือน
6.     สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้


 
สมัครสมาชิกสมทบ
ใครบ้างสมัครเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ได้

1. เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก คือ บุตร อายุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ  คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก หรือ
2. เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในทำนองเดียวกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

3. เป็นสมาชิกสมทบซึ่งเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิกหรือของคู่สมรสสมาชิก ซึ่งต่อมาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
4. เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก หรือ
5. เป็นคณะบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลกระทำการแทนชมรม สโมสร โครงการหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น

   

สมัครได้อย่างไร

 

1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com)  และมีผู้รับรอง ดังนี้

- สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวให้สมาชิกหลักของครอบครัวเป็นผู้รับรอง
- สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
- สมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลจะต้องแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการตามข้อบังคับเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทน หรือกระทำการแทน

2. แนบหลักฐาน 

1) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว

 • คู่สมรส แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส,รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • บุตร  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2)    สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบิดา มารดาของคู่สมรสสมาชิก
-  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3)    สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือ พนักงานจ้างเหมาบริการ
-  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สลิปเงินเดือน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
4)    สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลจะต้องแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการตามข้อบังคับเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทน หรือกระทำการแทน
-  แนบหนังสือรับรองคณะบุคคล หรือนิติบุคคล และรายงานการประชุม

3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

- สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้ สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น เงินฝาก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของครอบครัวได้
- สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล สมาชิกสมทบจะต้องชำระในวันที่ยื่นใบสมัคร

   

4. ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือส่งทางไปรษณีย์  

วิธีการชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม

1. จำนวนเงินที่ต้องชำระพร้อมยื่นใบสมัคร
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     100       บาท
- ค่าหุ้นแรกเข้า                100        บาท
- เปิดบัญชีออมทรัพย์     100       บาท
- ค่าธรรมเนียมบัตร ATM สหกรณ์  200 บาท
- รวมทั้งสิ้น                      500        บาท
- กรณีไม่ทำบัตร ATM รวม   300 บาท

2. วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
- สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้สหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของครอบครัวได้ หรือ
- สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว จะต้องชำระเงิน ดังนี้
1. ชำระเป็นเงินสดที่สำนักงานสหกรณ์
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Payment) พร้อมระบุสมัครสมาชิกสมทบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com

         
   

 
บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ อิเล็คทรอนิกส์

ชำระPayment ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ว


สหกรณ์ ATM Click CO-OP


CO-OP Phone 0-2579-8899


สหกรณ์ออนไลน์


สหกรณ์ ATM (ธนาคารไทยพาณิชย์)


สหกรณ์ ATM (ธนาคารกรุงไทย)

 
 
 

ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


นวัตกรรมรักษ์ป่า ลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยี


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้้ จำกัด วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


นวัตกรรมรักษ์ป่า ลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยี

 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯ
 

คู่มือสมาชิกสมทบประจำปี 2556

คู่มือสมาชิกประจำปี 2556
 
 
สมาชิกที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบ้านของคู่สมรส ,บุตร , บิดา หรือ มารดา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
สมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่ไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหาย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
หากบ้านที่สมาชิกพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
สมาชิกที่ขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย ไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง จะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง
สหกรณ์ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจำนวนรายละเท่าไร
 
บทความสหกรณ์ฯ ที่น่าสนใจ
 
 
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์              3.25  
ออมทรัพย์พิเศษ                     3.50  
อเนกประสงค์                         3.25  
ออมทรัพย์พอเพียง                 4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                     4.00  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 มี.ค.59
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                            5.90  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                           5.90
สามัญสงเคราะห์ภัย                4.50
สามัญประหยัดพลังงาน           4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                 4.50
สามัญเพื่อการศึกษา               4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม              4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว         4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะ   (เริ่มใช้ 1 เม.ย.59)  
ประเภท 1                          
คงที่ 2 ปีแรก(0% 6 เดือนแรก)   3.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
 
ประเภท 2                           
คงที่ 2 ปีแรก(0% 3 เดือนแรก)   4.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
 
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว                       5.55
 
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                5.00
ใช้หุ้นค้ำประกัน                       5.90
เพื่อความมั่นคงครอบครัว         4.95
ประกอบกิจการอาคาร              5.80
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.10
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.80
     
 
โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer