สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

ลุ้นรางวัล สร้อยคอทองคำ กับ Appication FOREST CO-OP 4.0 ดาวน์โหลดวันที่ 4 ม.ค. 61 เป็นต้นไป

 
 
ธันวาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 

 การสมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษเฉพาะข้าราชการ พนักงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

 

   

 

 

 การถือหุ้นสหกรณ์

สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้

 1.  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ดังนี้ 

 

เงินได้รายเดือน (บาท)

ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

ไม่เกิน 9,000

60

เกินกว่า  9,000  ถึง  11,000

70

เกินกว่า  11,000  ถึง  13,000

80

เกินกว่า  13,000  ถึง  14,000

90

เกินกว่า  14,000  ถึง  15,000

100

เกินกว่า  15,000  ถึง  16,000

110

เกินกว่า  16,000  ถึง  18,000

120

เกินกว่า  18,000  ถึง  20,000

130

เกินกว่า  20,000  ถึง  22,000

140

เกินกว่า  22,000  ถึง  24,000

150

เกินกว่า  24,000  ถึง  26,000

160

เกินกว่า  26,000  ถึง  28,000

170

เกินกว่า  28,000  ถึง  30,000

180

เกินกว่า  30,000  ถึง  32,000

190

เกินกว่า  32,000  ถึง  34,000

200

เกินกว่า  34,000  ถึง  36,000

210

เกินกว่า  36,000  ถึง  38,000

230

เกินกว่า  38,000  ถึง  40,000

240

เกินกว่า  40,000  ถึง  42,000

250

เกินกว่า  42,000  ถึง  44,000

260

เกินกว่า  44,000  ถึง  46,000

270

เกินกว่า  46,000  ถึง  48,000

280

เกินกว่า  48,000  ถึง  50,000

290

เกินกว่า 50,000 ขึ้นไป

300

 

2. สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กำหนดใน ข้อ 1 ได้หรือซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง ความจำนงต่อสหกรณ์เป็นหนังสือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com หรือทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02–579–8899 กด 9                                                                               

3. สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์      

                      

4. สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้ามูลค่าหุ้นที่มีอยู่ครบ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200 บาท และไม่สามารถระดมหุ้นเพิ่มได้                                                                      

5. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า 90% ของหุ้น สามารถงดหรือลดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 


6. สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์แล้วสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ดังนี้    

  (1) กรณียังรับราชการอยู่จะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในในตารางข้างต้น และไม่สามารถระดมหุ้นได้เป็นเวลา 2 ปี    

  (2) กรณีเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วจะส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าเดือนละ 300 หุ้นไม่ได้ และไม่สามารถระดมหุ้นได้เป็นเวลา ปี  

     

7. สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้

 


 

สมัครสมาชิกสมทบ

 

 

   

  วิธีการชำระเงิน

    


 
บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ อิเล็คทรอนิกส์

Line@ สอ.ปม.


ชำระPayment ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ว


สหกรณ์ ATM Click CO-OP


CO-OP Phone 0-2579-8899


สหกรณ์ออนไลน์


สหกรณ์ ATM (ธนาคารไทยพาณิชย์)


สหกรณ์ ATM (ธนาคารกรุงไทย)


บริการ CO-OP@BANK


SMS สหกรณ์ออนไลน์

 

สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก


สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก


สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก


สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์


สวัสดิการเพื่อการสมรส


สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่


สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด


สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่


สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก


สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก


สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก


สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย


สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก


สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส


สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต


สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ


สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก

 
 

ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประโยชน์การใช้อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประโยชน์การใช้อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯ
 

คู่มือสมาชิก
ประจำปี 2556


คู่มือสมาชิกสมทบ
ประจำปี 2556

 
 
อยากจะใช้บริการบัตรATM Click CO-OP แต่ไม่สะดวกเดินทางมาสหกรณ์จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องการระดมหุ้นเพิ่มต้องทำอย่างไร
สมาชิกที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบ้านของคู่สมรส ,บุตร , บิดา หรือ มารดา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
สมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่ไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหาย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
หากบ้านที่สมาชิกพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
สมาชิกที่ขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง
 
เรื่องเด่นสหกรณ์
 
 
 


 

อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์          3.00
ออมทรัพย์พิเศษ          3.25
อเนกประสงค์          3.00
ออมทรัพย์พอเพียง               4.25
เกษียณเปี่ยมสุข          4.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน          6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                    6.10
สามัญเพื่อการศึกษา          4.50
การศึกษากรณีพิเศษ          4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม          4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต          4.50
สามัญสงเคราะห์ภัย          4.50
สงเคราะห์ภัยกรณีพิเศษ          4.50
สามัญเพื่อท่องเที่ยว          4.50
ประหยัดพลังงาน          4.50
ความมั่นคงครอบครัว          6.10
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน          3.75
สามัญหุ้นค้ำประกัน          5.90

        ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
          (เริ่มใช้ 1 เม.ย. 60)

พิเศษเงินฝากค้ำประกัน          5.00
พิเศษหุ้นค้ำประกัน          5.90
ความมั่นคงครอบครัว          4.95
กิจการอาคารประเภท 1          5.55
กิจการอาคารประเภท 2          5.80
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ          4.95
เพื่อการเคหะ
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 6 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
         3.50
ประเภท 2
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 3 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
         4.50
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว          5.55
 
 
โอนเงินผ่าน 
ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ ,
ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 
 

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer