สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

ทุนสวัสดิการเพื่อ
บำเหน็จสมาชิก
ทุนสวัสดิการเพื่อ
เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

 
 
กันยายน 2557
 
 
 
 
 
 
 

การสมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษเฉพาะข้าราชการ พนักงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อื่น

ใครบ้างสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้?
สิทธิพิเศษรับสมัครสมาชิกเฉพาะข้าราชการ – ลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ

 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
 • กรมป่าไม้ 
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 • ผู้เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 • ผู้โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น (โดยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

   

สมัครได้อย่างไร
1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com)  และมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
2. แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และภาพถ่าย 1 ภาพ
3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (สหกรณ์จะหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนของผู้สมัคร)
4. ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

การโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์อื่น
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่แล้ว
2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานของตนปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3. ท่านสามารถโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ดังนี้
3.1 ยื่นใบสมัครพร้อมบันทึกแจ้งความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพ
3.2 เมื่อรับเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์จะติดต่อกับสหกรณ์เดิมเพื่อ
- ขอรับเงินค่าโอนหุ้น
- ชำระเงินกู้ของสมาชิกค้างอยู่กับสหกรณ์เดิม (ถ้ามี) และให้สมาชิกมาผ่อนชำระต่อกับสหกรณ์ตามที่
กำหนดในระเบียบ
- สิทธิใด ๆ หากมีเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดิมรวมด้วย

 
การถือหุ้นสหกรณ์

สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้

1.    สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ดังนี้

เงินเดือน
(บาท)

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

จำนวนเงิน
(บาท)

ไม่เกิน  5,000

30

300

5,001 – 6,000

40

400

6,001 – 7,000

50

500

7,001 – 9,000

60

600

9,001 – 11,000

70

700

11,001 – 13,000

80

800

13,001 – 14,000

90

900

14,001 – 15,000

100

1,000

15,001 – 16,000

110

1,100

16,001 – 18,000

120

1,200

18,001 – 20,000

130

1,300

20,001 – 22,000

140

1,400

22,001 – 24,000

150

1,500

24,001 – 26,000

160

1,600

26,001 – 28,000

170

1,700

28,001 – 30,000

180

1,800

30,000  ขึ้นไป

190

1,900

2.     สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนมากกว่าที่กำหนดใน ข้อ 1 ได้หรือซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไร เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้ง ความจำนงต่อสหกรณ์เป็นหนังสือ หรือทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 02 – 579 – 8899 กด 9
3.     สมาชิกที่ซื้อหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้
4.     สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีหนี้หรือมีหนี้ไม่เกินกว่า 90% ของหุ้น จะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้
5.     สมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์และสมัครสมาชิกใหม่มีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนไม่เกินกว่าอัตราที่
กำหนดในข้อ 1 และไม่มีสิทธิระดมหุ้นภายในระยะเวลา 24 เดือน และห้ามกู้สามัญทุกประเภทในระยะเวลา 24 เดือน
6.     สมาชิกจะถอนคืนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ และจะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้


 
สมัครสมาชิกสมทบ
ใครบ้างสมัครเป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ได้

1. เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก คือ บุตร อายุ 20 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ  คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก หรือของคู่สมรสสมาชิก หรือ
2. เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในทำนองเดียวกันของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

3. เป็นสมาชิกสมทบซึ่งเป็นบุตร คู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิกหรือของคู่สมรสสมาชิก ซึ่งต่อมาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
4. เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก หรือ
5. เป็นคณะบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ หรือที่มีบุคคลหรือคณะบุคคลในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก ทั้งนี้ให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลกระทำการแทนชมรม สโมสร โครงการหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่น

   

สมัครได้อย่างไร

 

1. กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com)  และมีผู้รับรอง ดังนี้

- สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวให้สมาชิกหลักของครอบครัวเป็นผู้รับรอง
- สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครเป็นผู้รับรอง
- สมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลจะต้องแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการตามข้อบังคับเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทน หรือกระทำการแทน

2. แนบหลักฐาน 

1) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัว

 • คู่สมรส แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาทะเบียนสมรส,รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • บุตร  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2)    สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบิดา มารดาของคู่สมรสสมาชิก
-  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3)    สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือ พนักงานจ้างเหมาบริการ
-  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สลิปเงินเดือน,รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
4)    สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นนิติบุคคล หรือคณะบุคคลจะต้องแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการตามข้อบังคับเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทน หรือกระทำการแทน
-  แนบหนังสือรับรองคณะบุคคล หรือนิติบุคคล และรายงานการประชุม

3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

- สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้ สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น เงินฝาก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของครอบครัวได้
- สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล สมาชิกสมทบจะต้องชำระในวันที่ยื่นใบสมัคร

   

4. ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือส่งทางไปรษณีย์  

วิธีการชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียม

1. จำนวนเงินที่ต้องชำระพร้อมยื่นใบสมัคร
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     100       บาท
- ค่าหุ้นแรกเข้า                100        บาท
- เปิดบัญชีออมทรัพย์     100       บาท
- ค่าธรรมเนียมบัตร ATM สหกรณ์  200 บาท
- รวมทั้งสิ้น                      500        บาท
- กรณีไม่ทำบัตร ATM รวม   300 บาท

2. วิธีการชำระเงินค่าสมัคร
- สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวอาจให้สหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนจากสมาชิกหลักของครอบครัวได้ หรือ
- สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว จะต้องชำระเงิน ดังนี้
1. ชำระเป็นเงินสดที่สำนักงานสหกรณ์
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Payment) พร้อมระบุสมัครสมาชิกสมทบ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.025798899.com

         
   

 
บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ อิเล็คทรอนิกส์

สหกรณ์ ATM Click CO-OP


CO-OP Phone 0-2579-8899


สหกรณ์ออนไลน์


สหกรณ์ ATM (ธนาคารไทยพาณิชย์)


สหกรณ์ ATM (ธนาคารกรุงไทย)


บริการ CO-OP@BANK

 
 
 

นวัตกรรมรักษ์ป่า ลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยี


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้้ จำกัด วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


ประมวลภาพ VDO การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 และการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้้ จำกัด วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


นวัตกรรมรักษ์ป่า ลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยี

 
 
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ
ระเบียบสหกรณ์ฯ
 

คู่มือสมาชิกประจำปี 2556

คู่มือสมาชิกสมทบประจำปี 2556
 
 
สมาชิกที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบ้านของคู่สมรส ,บุตร , บิดา หรือ มารดา ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
สมาชิกที่เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แต่ไม่ได้โอนชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ได้รับความเสียหาย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
หากบ้านที่สมาชิกพักอาศัยอยู่เป็นบ้านเช่า และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สามารถขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยได้หรือไม่
สมาชิกที่ขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วขอรับทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัย ไม่มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง จะต้องให้ใครเป็นผู้รับรอง
สหกรณ์ให้ทุนสงเคราะห์สมาชิกประสบอุทกภัยจำนวนรายละเท่าไร
 
บทความสหกรณ์ฯ ที่น่าสนใจ
 
 
 
ปฎิทินประจำปี 2557
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ดูปฏิทินย้อนหลัง : 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer