สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550                            

   สานฝันอนาคตของชาติ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   
  มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 แห่ง

 

       เป็นประจำทุกปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการมอทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ปี 2556 นี้สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ จำนวน 11 โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท โดยมอบหมายให้กรรมการสหกรณ์ เป็นผู้ไปมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันดังกล่าว
       เพราะสหกรณ์ตระหนักเสมอว่า การให้การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง นอกจากจะสร้างอนาคตให้เด็กแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาด้วย

                       

                       

                       
                      
                       
                       

                       

        

        
        
                                                              
                                   
             


 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
อเนกประสงค์ 3.40
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.15
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
5.75
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.10
ประกอบกิจการอาคาร 6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 4.40
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer