สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550                            

   สานฝันอนาคตของชาติ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   
  มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 แห่ง

 

       เป็นประจำทุกปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการมอทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ปี 2556 นี้สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ จำนวน 11 โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท โดยมอบหมายให้กรรมการสหกรณ์ เป็นผู้ไปมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันดังกล่าว
       เพราะสหกรณ์ตระหนักเสมอว่า การให้การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง นอกจากจะสร้างอนาคตให้เด็กแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาด้วย

                       

                       

                       
                      
                       
                       

                       

        

        
        
                                                              
                                   
             


 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25   
ออมทรัพย์พิเศษ    3.50       
อเนกประสงค์        3.25       
ออมทรัพย์พอเพียง 4.25      
เกษียณเปี่ยมสุข    4.00       
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน          6.10     
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป         6.10      
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.50   
ประหยัดพลังงาน      4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต  4.50 
สามัญเพื่อการศึกษา 4.50 
สามัญเพื่ออาชีพเสริม4.50 
สามัญเพื่อท่องเที่ยว 4.50 
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (เริ่มใช้1 เม.ย.60)
เพื่อการเคหะ     
ประเภท 1                         
คงที่ 2 ปีแรก(0% 6 เดือนแรก)   5.55
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
 
ประเภท 2                         
คงที่ 2 ปีแรก(0% 3 เดือนแรก)   5.80
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
 
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว   5.80       
 
ใช้เงินฝากค้ำประกัน  5.00 
ใช้หุ้นค้ำประกัน      5.90    
ความมั่นคงครอบครัว 4.95 
ประกอบกิจการอาคาร5.80         
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 3.6
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 3.65
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน 3.70
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48   เดือน 3.75 
 
โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer