สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550                            

   สานฝันอนาคตของชาติ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   
  มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 แห่ง

 

       เป็นประจำทุกปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการมอทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ปี 2556 นี้สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ จำนวน 11 โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท โดยมอบหมายให้กรรมการสหกรณ์ เป็นผู้ไปมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันดังกล่าว
       เพราะสหกรณ์ตระหนักเสมอว่า การให้การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง นอกจากจะสร้างอนาคตให้เด็กแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาด้วย

                       

                       

                       
                      
                       
                       

                       

        

        
        
                                                              
                                   
             


 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์              3.25  
ออมทรัพย์พิเศษ                     3.50  
อเนกประสงค์                         3.25  
ออมทรัพย์พอเพียง                 4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                     4.00  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 มี.ค.59
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                            5.90  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                           5.90
สามัญสงเคราะห์ภัย                4.50
สามัญประหยัดพลังงาน           4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                 4.50
สามัญเพื่อการศึกษา               4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม              4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว         4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะ   (เริ่มใช้ 1 เม.ย.59)  
ประเภท 1                          
คงที่ 2 ปีแรก(0% 6 เดือนแรก)   3.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
 
ประเภท 2                           
คงที่ 2 ปีแรก(0% 3 เดือนแรก)   4.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
 
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว                       5.55
 
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                5.00
ใช้หุ้นค้ำประกัน                       5.90
เพื่อความมั่นคงครอบครัว         4.95
ประกอบกิจการอาคาร              5.80
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน   4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.40

เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.95  

 
    โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย,
ไทยพาณิชย์ , ธ.ธนชาต
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer