สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550                            

   สานฝันอนาคตของชาติ
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   
  มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 แห่ง

 

       เป็นประจำทุกปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการมอทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ปี 2556 นี้สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ จำนวน 11 โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท โดยมอบหมายให้กรรมการสหกรณ์ เป็นผู้ไปมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวันดังกล่าว
       เพราะสหกรณ์ตระหนักเสมอว่า การให้การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง นอกจากจะสร้างอนาคตให้เด็กแล้ว ยังเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาด้วย

                       

                       

                       
                      
                       
                       

                       

        

        
        
                                                              
                                   
             


 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer