สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด
ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
 
 
           เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 นางศุภลักษณ์ เอื่ยมวงศ์ศานติ์ กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน เยี่ยมชมงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการดำเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และมีการตอบข้อซักถามกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด  โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
          นายวิชิต สนธิวณิช
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                                  

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
อเนกประสงค์ 3.40
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.15
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
5.75
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.10
ประกอบกิจการอาคาร 6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 4.40
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer