สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด
ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556
 
 
           เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 นางศุภลักษณ์ เอื่ยมวงศ์ศานติ์ กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน เยี่ยมชมงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการดำเนินธุรกรรมการเงินของสมาชิกด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบATM ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และมีการตอบข้อซักถามกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุด  โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
          นายวิชิต สนธิวณิช
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด บรรยายสรุป ภาพรวมขององค์กร 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                                  

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer