สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

                เยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556

            นายวิชล มนัสเอื้อศิริ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน เยี่ยมชมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านระบบ IT ระบบผู้แทนสมาชิก การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที และกรรมการท่านอื่นๆ ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที ร่วมกันบรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์               3.40  
ออมทรัพย์พิเศษ                      3.65  
อเนกประสงค์                          3.40  
อออมทรัพย์พอเพียง                4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                      4.15  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                              6.10  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                             6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย                  4.50
สามัญประหยัดพลังงาน            4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                   4.50
สามัญเพื่อการศึกษา                 4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม                4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว           4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1                                3.50
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
ประเภทที่ 2                             4.50
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
ประเภทที่ 3                             5.75
ดอกเบี้ยลอยตัว
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน                        6.10
เพื่อความมั่นคงครอบครัว          5.15
ประกอบกิจการอาคาร               6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน   4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.40

เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.95  

 
    

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer