สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

 

                                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

             เยี่ยมชมงานระบบไอที ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT
       

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด โดยนายประทีป พลมณี ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จำนวน 5  ท่าน เยี่ยมชม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเอทีเอ็ม ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT จำกัด โดยมี นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการดำเนินการ และนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางศุภรัตน์  ชาญยุทธกูล เลขานุการ ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมองค์กร

                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

      

                

                                  

 

 

 

                       

     

                      

 

                      

                    

 

 

 

                         

 

                   

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
อเนกประสงค์ 3.40
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.15
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
5.75
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.10
ประกอบกิจการอาคาร 6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 4.40
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer