สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
1. เอกสารการสมัครสมาชิก - สมาชิกสมทบ
  1.1 ใบสมัครสมาชิก จำนวน 3 หน้า  -
  1.2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ จำนวน 4 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
2. เอกสารเงินกู้
  2.1 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที จำนวน 3 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.2 คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(สมาชิกสมทบ) จำนวน 3 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.3 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (สมาชิก) เริ่มใช้ 12 ก.พ. 58 จำนวน 2 หน้า  ไม่ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.4 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (สมาชิกสมทบ) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.5 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดผ่อนชำระ จำนวน 1 หน้า  -
  2.6 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (ส.02) จำนวน 1 หน้า  -
  2.7 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน 1 หน้า  -
  2.8 แผนธุรกิจเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม (ส.03) จำนวน 6 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.9 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน (ส.05) จำนวน 4 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.10 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน(ส.06) จำนวน 3 หน้า  -
  2.11 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์(ส.07) จำนวน 3 หน้า  -
  2.12 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 หน้า  -
  2.13 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำประกันเงินกู้เฉพาะ การค้ำประกันให้แก่สมาชิกที่สังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ จำนวน 1 หน้า  -
  2.14 คำขอกู้เงินพิเศษ จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.15 คำขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษเงินฝากค้ำ จำนวน 3 หน้า  
3. เอกสารการขอใช้บริการสหกรณ์ ATM และสหกรณ์ทางโทรศัพท์
  3.1 คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม Click CO-OP Card จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  3.2 ใบตอบรับรหัสลับประจำตัว จำนวน 1 หน้า  -
  3.3 แบบคำขอยกเลิกรหัสลับประจำตัว จำนวน 1 หน้า  -
4. เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการสมาชิก
  4.1ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.2ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก จำนวน 1 หน้า  
  4.3 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1 หน้า  
  4.4 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส จำนวน 1 หน้า  
  4.5 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.6 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.7 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2557 จำนวน 2 หน้า  -
  4.8 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 หน้า  
  4.9 ขอรับทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย จำนวน 2 หน้า  -
  4.10 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด จำนวน 1 หน้า  -
  4.11 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการช่วยการศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.12 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.13 ใบสมัครขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  -
5. เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
  5.1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ จำนวน 1 หน้า  -
  5.2 คำขอหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 หน้า  -
  5.3 ขอเพิ่ม-ลด การส่งหุ้นรายเดือน จำนวน 1 หน้า  -
6. เอกสารเงินฝากสหกรณ์
  6.1 แบบฟอร์ม Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรุงไทย (เพื่อฝากเงิน - ชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) จำนวน 1 หน้า  -
  6.2 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 1 หน้า  -
  6.3 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 2 หน้า  -
  6.4 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก จำนวน 2 หน้า  -
7. เอกสารเกี่ยวกับประกัน
  7.1 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 1 หน้า  
  7.2 หนังสือแจ้งความประสงค์การประกันชีวิตกลุ่ม/ปรับเบี้ย จำนวน 1 หน้า  
  7.3 ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้(กรุงเทพประกันภัย) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  7.4 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ(วนาเคหะ) จำนวน 1 หน้า  
8. เอกสารอื่น ๆ
  8.1 ใบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสาร จำนวน 1 หน้า  
  8.2 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.3 หนังสือขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.4 หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด จำนวน 1 หน้า  
  8.5 บันทึกข้อความถึงผู้บังคับบัญชาเรื่องหัก ณ ที่จ่าย (เฉพาะสมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 หน้า  
  8.6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง จำนวน 1 หน้า  
  8.7 แบบเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ จำนวน 2 หน้า  
  8.8 คำขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังกัด จำนวน 1 หน้า  
  8.9 คำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก จำนวน 3 หน้า  
  8.10 ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ จำนวน 2 หน้า  
  8.11 ใบคำร้องขอเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer