สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
1. เอกสารการสมัครสมาชิก - สมาชิกสมทบ
  1.1 ใบสมัครสมาชิก จำนวน 14 หน้า  ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้จากหัวข้อ 1.3
  1.2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ จำนวน 10 หน้า  ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้จากหัวข้อ 1.4
  1.3.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิก จำนวน 14 หน้า  
  1.4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ จำนวน 10 หน้า  
2. เอกสารเงินกู้
  2.1 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที จำนวน 3 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.2 คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(สมาชิกสมทบ) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.3 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล จำนวน 1 หน้า  
  2.4 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (สมาชิก) เริ่มใช้ 1 พ.ค. 60 จำนวน 1 หน้า  ไม่ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.5 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบ) เริ่มใช้ 1 พ.ย. 2560 จำนวน 2 หน้า  ไม่ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.6 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (ส.02) จำนวน 1 หน้า  -
  2.7 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน 1 หน้า  -
  2.8 แผนธุรกิจเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม (ส.03) จำนวน 6 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.9 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน (ส.05) จำนวน 4 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.10 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน(ส.06) จำนวน 3 หน้า  -
  2.11 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 หน้า  -
  2.12 คำขอกู้เงินพิเศษ จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.13คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน จำนวน 1 หน้า  
  2.14 คำขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษเงินฝากค้ำ จำนวน 3 หน้า  
3. เอกสารการขอใช้บริการสหกรณ์ ATM และสหกรณ์ทางโทรศัพท์
  3.1 คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม Click CO-OP Card จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  3.2 คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม กรุงไทย จำนวน 2 หน้า  
4.1 เอกสารการขอรับสวัสดิการสมาชิก
  4.1.1 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.1.2 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก จำนวน 1 หน้า  
  4.1.3 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1 หน้า  
  4.1.4 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส จำนวน 1 หน้า  
  4.1.5 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.1.6 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.1.7 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2560 จำนวน 1 หน้า  -
  4.1.8 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 หน้า  
  4.1.9 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย จำนวน 3 หน้า  -
  4.1.10 ใบสมัครขอรับสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด จำนวน 1 หน้า  -
  4.1.11 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.1.12 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.1.13 ใบสมัครขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ จำนวน 1 หน้า  -
4.2 เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกสมทบ(มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค.60)
  4.2.1 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  
  4.2.2 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ของสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  
  4.2.3 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  
  4.2.4 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  
  4.2.5 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  
  4.2.6 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 หน้า  
  4.2.7 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  
5. เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
  5.1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ จำนวน 1 หน้า  -
  5.2 คำขอหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก และเพิ่มเงินฝากรายเดือน จำนวน 1 หน้า  -
  5.3 ขอเพิ่ม-ลด การส่งหุ้นรายเดือน จำนวน 1 หน้า  -
6. เอกสารเงินฝากสหกรณ์
  6.1 แบบฟอร์ม Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรุงไทย -ธนชาต -ทหารไทย (เพื่อฝากเงิน - ชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) จำนวน 1 หน้า  
  6.2 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ จำนวน 1 หน้า  
  6.3 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 1 หน้า  -
  6.4 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 2 หน้า  พิมพ์หน้า-หลัง
  6.5 คำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จำนวน 1 หน้า  
  6.6 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก จำนวน 2 หน้า  -
7. เอกสารเกี่ยวกับประกัน
  7.1 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม/หนังสือแจ้งความประสงค์ทำประกันชีวิตกลุ่ม (พิมพ์หน้า-หลัง) บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 2 หน้า  
  7.2 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ(กู้วนาเคหะ) บริษัทธนชาตประกันชีวิต จำนวน 1 หน้า  
  7.3 ใบคำขอเอาประกันคุ้มครองสินเชื่อ (รายบุคคล) (เฉพาะสมาชิกที่กู้สามัญเกินกว่า 2 ล้านบาท ขึ้นไป) จำนวน 4 หน้า  
  7.4 ถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยที่ให้แก่แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ จำนวน 4 หน้า  
  7.5 ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัยของผู้ค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 2 หน้า  
8. เอกสารอื่น ๆ
  8.1 ใบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสาร จำนวน 1 หน้า  
  8.2 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.3 หนังสือขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.4 หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด จำนวน 1 หน้า  
  8.5 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง จำนวน 1 หน้า  
  8.6 คำขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังกัด จำนวน 1 หน้า  
  8.7คำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก จำนวน 3 หน้า  
  8.8 ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ จำนวน 2 หน้า  
  8.9 ใบคำร้องขอเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.10 แบบเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ จำนวน 2 หน้า  
  8.11 แบบเสนอโครงการการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2560 จำนวน หน้า  
  8.12 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2560 จำนวน หน้า  
  8.13 ใบจองกระบอกน้ำออมทรัพย์ จำนวน 2 หน้า  
9.เอกสารเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ
  9.1หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ จำนวน 1 หน้า  
  9.2 หนังสือยินยอมหักเงินบำนาญสำนักนโยบายและแผน จำนวน 1 หน้า  
  9.3 หนังสือยินยอมหักเงินบำนาญสำนักปลัด จำนวน 1 หน้า  
  9.4 หนังสือยินยอมหักเงินบำเหน็จ จำนวน 1 หน้า  
  9.5 หนังสือยินยอมหักเงินบำเหน็จรายเดือน จำนวน 1 หน้า  
  9.6 หนังสือยินยอมหักเงินบำเหน็จสำนักปลัด จำนวน 1 หน้า  
  9.7 แบบฟอร์มโอนย้ายหน่วยงานหักจากบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 หน้า  
 


 

อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์          3.00
ออมทรัพย์พิเศษ          3.25
อเนกประสงค์          3.00
ออมทรัพย์พอเพียง               4.25
เกษียณเปี่ยมสุข          4.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 60
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน          6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                    6.10
สามัญเพื่อการศึกษา          4.50
การศึกษากรณีพิเศษ          4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม          4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต          4.50
สามัญสงเคราะห์ภัย          4.50
สงเคราะห์ภัยกรณีพิเศษ          4.50
สามัญเพื่อท่องเที่ยว          4.50
ประหยัดพลังงาน          4.50
ความมั่นคงครอบครัว          6.10
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน          3.75
สามัญหุ้นค้ำประกัน          5.90

        ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
          (เริ่มใช้ 1 เม.ย. 60)

พิเศษเงินฝากค้ำประกัน          5.00
พิเศษหุ้นค้ำประกัน          5.90
ความมั่นคงครอบครัว          4.95
กิจการอาคารประเภท 1          5.55
กิจการอาคารประเภท 2          5.80
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ          4.95
เพื่อการเคหะ
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 6 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
         3.50
ประเภท 2
คงที่ 2 ปีแรก
(0% 3 เดือนแรก)
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
         4.50
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว          5.55
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น       
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
12 เดือน          
         3.60
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
24 เดือน          
         3.65
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
36 เดือน          
         3.70
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน
48 เดือน          
         3.75
 
โอนเงินผ่าน 
ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ ,
ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 
 

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer