สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
1. เอกสารการสมัครสมาชิก - สมาชิกสมทบ
  1.1 ใบสมัครสมาชิก จำนวน 14 หน้า  ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้จากหัวข้อ 1.3
  1.2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ จำนวน 10 หน้า  ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้จากหัวข้อ 1.4
  1.3.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิก จำนวน 14 หน้า  
  1.4.ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสมทบ จำนวน 10 หน้า  
2. เอกสารเงินกู้
  2.1 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที จำนวน 3 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.2 คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(สมาชิกสมทบ) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.3 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล จำนวน 1 หน้า  
  2.4 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (สมาชิก) เริ่มใช้ 12 ก.พ. 58 จำนวน 2 หน้า  ไม่ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.5 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ และสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ (สมาชิกสมทบ) เริ่มใช้ 1 ก.พ. 2559 จำนวน 2 หน้า  ไม่ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.6 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดผ่อนชำระ จำนวน 1 หน้า  -
  2.7 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (ส.02) จำนวน 1 หน้า  -
  2.8 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน 1 หน้า  -
  2.9 แผนธุรกิจเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม (ส.03) จำนวน 6 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.10 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน (ส.05) จำนวน 4 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.11 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน(ส.06) จำนวน 3 หน้า  -
  2.12 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์(ส.07) จำนวน 3 หน้า  -
  2.13 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 หน้า  -
  2.14 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำประกันเงินกู้เฉพาะ การค้ำประกันให้แก่สมาชิกที่สังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ จำนวน 1 หน้า  -
  2.15 คำขอกู้เงินพิเศษ จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.16 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นหลักประกัน จำนวน 1 หน้า  
  2.17 คำขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษเงินฝากค้ำ จำนวน 3 หน้า  
3. เอกสารการขอใช้บริการสหกรณ์ ATM และสหกรณ์ทางโทรศัพท์
  3.1 คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม Click CO-OP Card จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  3.2 คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม กรุงไทย จำนวน 2 หน้า  
  3.3 ใบตอบรับรหัสลับประจำตัว จำนวน 1 หน้า  -
  3.4 แบบคำขอยกเลิกรหัสลับประจำตัว จำนวน 1 หน้า  -
4. เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการสมาชิก
  4.1ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.2ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก จำนวน 1 หน้า  
  4.3 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1 หน้า  
  4.4 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส จำนวน 1 หน้า  
  4.5 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.6 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.7 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2559 จำนวน 1 หน้า  -
  4.8 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 หน้า  
  4.9 ขอรับทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย จำนวน 3 หน้า  -
  4.10 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด จำนวน 1 หน้า  -
  4.11 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการช่วยการศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.12 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.13 ใบสมัครขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  -
5. เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
  5.1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ จำนวน 1 หน้า  -
  5.2 คำขอหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก และเพิ่มเงินฝากรายเดือน จำนวน 1 หน้า  -
  5.3 ขอเพิ่ม-ลด การส่งหุ้นรายเดือน จำนวน 1 หน้า  -
6. เอกสารเงินฝากสหกรณ์
  6.1 แบบฟอร์ม Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรุงไทย -ธนชาต -ทหารไทย (เพื่อฝากเงิน - ชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) จำนวน 1 หน้า  
  6.2 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ จำนวน 1 หน้า  
  6.3 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 1 หน้า  -
  6.4 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 2 หน้า  -
  6.5 คำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข จำนวน 1 หน้า  
  6.6 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก จำนวน 2 หน้า  -
7. เอกสารเกี่ยวกับประกัน
  7.1 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม/หนังสือแจ้งความประสงค์ทำประกันชีวิตกลุ่ม (พิมพ์หน้า-หลัง) บ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 2 หน้า  
  7.2 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ(วนาเคหะ) จำนวน 1 หน้า  
  7.3 ใบคำขอเอาประกันคุ้มครองสินเชื่อ (รายบุคคล) (เฉพาะสมาชิกที่กู้สามัญเกินกว่า 2 ล้านบาท ขึ้นไป) จำนวน 4 หน้า  
  7.4 ถ้อยแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยที่ให้แก่แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพ จำนวน 4 หน้า  
8. เอกสารอื่น ๆ
  8.1 ใบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสาร จำนวน 1 หน้า  
  8.2 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.3 หนังสือขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.4 หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด จำนวน 1 หน้า  
  8.5 บันทึกข้อความถึงผู้บังคับบัญชาเรื่องหัก ณ ที่จ่าย (เฉพาะสมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 หน้า  
  8.6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง จำนวน 1 หน้า  
  8.7 แบบเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ จำนวน 2 หน้า  
  8.8 คำขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังกัด จำนวน 1 หน้า  
  8.9 คำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก จำนวน 3 หน้า  
  8.10 ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ จำนวน 2 หน้า  
  8.11 ใบคำร้องขอเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.12 แบบเสนอชื่อ"คนดีศรีสหกรณ์" จำนวน 2 หน้า  
  8.13 แบบฟอร์มรับข่าวสารทาง EMAIL (E-Journal) จำนวน 2 หน้า  
  8.14 แบบเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2559 จำนวน 4 หน้า  
  8.14.1 แบบรายงานผลกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 2559 จำนวน 3 หน้า  
  8.14.2 ใบสมัครโครงการสายใยไม่เกษียณ ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 หน้า  
  8.14.3 ใบสมัครโครงการสายใยไม่เกษียณในประเทศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หน้า  
  8.14.4 ใบจองกล่องถนอมอาหาร จำนวน 2 หน้า  หน้า-หลัง
  8.14.5 ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560-2561 จำนวน 1 หน้า  
  8.14.6 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น จำนวน 2 หน้า  
  8.15 แบบเสนอโครงการการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2560 จำนวน หน้า  
  8.15.1 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2560 จำนวน หน้า  
9.เอกสารเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ
  9.1หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ จำนวน 1 หน้า  
  9.2 หนังสือยินยอมหักเงินบำนาญสำนักนโยบายและแผน จำนวน 1 หน้า  
  9.3 หนังสือยินยอมหักเงินบำนาญสำนักปลัด จำนวน 1 หน้า  
  9.4 หนังสือยินยอมหักเงินบำเหน็จ จำนวน 1 หน้า  
  9.5 หนังสือยินยอมหักเงินบำเหน็จรายเดือน จำนวน 1 หน้า  
  9.6 หนังสือยินยอมหักเงินบำเหน็จสำนักปลัด จำนวน 1 หน้า  
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์              3.25  
ออมทรัพย์พิเศษ                     3.50  
อเนกประสงค์                         3.25  
ออมทรัพย์พอเพียง                 4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                     4.00  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 มี.ค.59
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                            5.90  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                           5.90
สามัญสงเคราะห์ภัย                4.50
สามัญประหยัดพลังงาน           4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                 4.50
สามัญเพื่อการศึกษา               4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม              4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว         4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะ   (เริ่มใช้ 1 เม.ย.59)  
ประเภท 1                          
คงที่ 2 ปีแรก(0% 6 เดือนแรก)   3.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
 
ประเภท 2                           
คงที่ 2 ปีแรก(0% 3 เดือนแรก)   4.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
 
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว                       5.55
 
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                5.00
ใช้หุ้นค้ำประกัน                       5.90
เพื่อความมั่นคงครอบครัว         4.95
ประกอบกิจการอาคาร              5.80
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.10
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.80
     
 
โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer