สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
1. เอกสารการสมัครสมาชิก - สมาชิกสมทบ
  1.1 ใบสมัครสมาชิก จำนวน 3 หน้า  -
  1.2 ใบสมัครสมาชิกสมทบ จำนวน 4 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
2. เอกสารเงินกู้
  2.1 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 30 วินาที จำนวน 3 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.2 คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(สมาชิกสมทบ) จำนวน 3 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.3 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (สมาชิก) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.4 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (สมาชิกสมทบ) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.5 บันทึกขอเปลี่ยนแปลงจำนวนงวดผ่อนชำระ จำนวน 1 หน้า  -
  2.6 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (ส.02) จำนวน 1 หน้า  -
  2.7 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน 1 หน้า  -
  2.8 แผนธุรกิจเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม (ส.03) จำนวน 6 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.9 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน (ส.05) จำนวน 4 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.10 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สิน(ส.06) จำนวน 3 หน้า  -
  2.11 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์(ส.07) จำนวน 3 หน้า  -
  2.12 บันทึกเพิ่มเติมเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 1 หน้า  -
  2.13 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาค้ำประกันเงินกู้เฉพาะ การค้ำประกันให้แก่สมาชิกที่สังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯ จำนวน 1 หน้า  -
  2.14 คำขอกู้เงินพิเศษ จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  2.15 คำขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษเงินฝากค้ำ จำนวน 3 หน้า  
3. เอกสารการขอใช้บริการสหกรณ์ ATM และสหกรณ์ทางโทรศัพท์
  3.1 คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์เอทีเอ็ม Click CO-OP Card จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  3.2 ใบตอบรับรหัสลับประจำตัว จำนวน 1 หน้า  -
  3.3 แบบคำขอยกเลิกรหัสลับประจำตัว จำนวน 1 หน้า  -
4. เอกสารการขอรับทุนสวัสดิการสมาชิก
  4.1ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.2ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิก จำนวน 1 หน้า  
  4.3 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 1 หน้า  
  4.4 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส จำนวน 1 หน้า  
  4.5 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.6 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ จำนวน 1 หน้า  
  4.7 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2557 จำนวน 2 หน้า  -
  4.8 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 1 หน้า  
  4.9 ขอรับทุนเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย จำนวน 2 หน้า  -
  4.10 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด จำนวน 1 หน้า  -
  4.11 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการช่วยการศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.12 ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิก จำนวน 1 หน้า  -
  4.13 ใบสมัครขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์การศพสมาชิกสมทบ จำนวน 1 หน้า  -
5. เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
  5.1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ จำนวน 1 หน้า  -
  5.2 คำขอหักเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 หน้า  -
  5.3 ขอเพิ่ม-ลด การส่งหุ้นรายเดือน จำนวน 1 หน้า  -
6. เอกสารเงินฝากสหกรณ์
  6.1 แบบฟอร์ม Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรุงไทย (เพื่อฝากเงิน - ชำระหุ้นหนี้สหกรณ์ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) จำนวน 1 หน้า  -
  6.2 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 1 หน้า  -
  6.3 คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 2 หน้า  -
  6.4 หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก จำนวน 2 หน้า  -
7. เอกสารเกี่ยวกับประกัน
  7.1 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 1 หน้า  
  7.2 หนังสือแจ้งความประสงค์การประกันชีวิตกลุ่ม/ปรับเบี้ย จำนวน 1 หน้า  
  7.3 ใบแจ้งความประสงค์เอาประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้(กรุงเทพประกันภัย) จำนวน 2 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า-หลัง
  7.4 ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ(วนาเคหะ) จำนวน 1 หน้า  
8. เอกสารอื่น ๆ
  8.1 ใบแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการจัดส่งเอกสาร จำนวน 1 หน้า  
  8.2 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.3 หนังสือขอเป็นผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
  8.4 หนังสือยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด จำนวน 1 หน้า  
  8.5 บันทึกข้อความถึงผู้บังคับบัญชาเรื่องหัก ณ ที่จ่าย (เฉพาะสมาชิกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 หน้า  
  8.6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง จำนวน 1 หน้า  
  8.7 แบบเสนอชื่อคนดีศรีสหกรณ์ จำนวน 2 หน้า  
  8.8 คำขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังกัด จำนวน 1 หน้า  
  8.9 คำขอจัดตั้งกลุ่มสมาชิก จำนวน 3 หน้า  
  8.10 ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ จำนวน 2 หน้า  
  8.11 ใบคำร้องขอเป็นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ จำนวน 2 หน้า  
 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer