สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำได้อีกหรือไม่

กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำได้อีกหรือไม่

 

ถาม  ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์มาหลายปีแล้วมีหุ้นอยู่ 102,000 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 243,000 บาท ผมทราบมาว่าสหกรณ์เปิดให้กู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกันได้ ผมจะสามารถกู้พิเศษได้อีกหรือไม่ ถ้าได้จะกู้ได้เท่าไรครับ (สมาชิกสำนักอนุรักษ์ฯ)

ตอบ ไม่ได้ครับ เงินกู้พิเศษโดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันนั้น เมื่อรวมหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น กรณีของท่านมีหุ้นอยู่ 102,000 บาท จะสามารถกู้สามัญและ เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกันรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 90 คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,800 บาท แต่ท่านมีหนี้สามัญ โดยใช้บุคคลค้ำประกันอยู่แล้ว 243,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นอยู่แล้ว ท่านจึงกู้พิเศษโดยใช้หุ้นอีกไม่ได้ครับ

         กรณีการกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกันนั้นจะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกที่สะสมหุ้นมาเป็นเวลา นานๆ หรือมีหุ้นสูง ๆ เพราะการกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำนั้นผ่อนชำระได้เพียง 72 งวด( 6 ปี) แต่การกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำนั้น ตามระเบียบที่แก้ไขใหม่ผ่อนได้นานถึง 240 งวด(20 ปี) ทำให้งวดชำระต่อเดือนต่ำผ่อนสบาย ๆ ทั้งนี้ โดย วัตถุประสงค์หลักของเงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำนั้น เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เช่น ในอนาคตอีก 5 หรือ 10 ปี ข้างหน้าสมาชิกอาจวางแผนลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัว ขณะนี้พอมีเงินเหลือหรือพยายาม ประหยัดเก็บออมเงินส่วนหนึ่งซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มไว้ก่อน ลืม ๆ ไปไม่กี่ปีอาจมีหุ้นเป็นล้าน เมื่อเกษียณหรือ ลาออกจากราชการไปลงทุนประกอบอาชีพ ก็ไม่ต้องลาออกจากสมาชิกให้เสียสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สมาชิกสามารถกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำได้ทันทีง่าย ๆ กรอกใบกู้แผ่นเดียว ผ่อนได้ยาว ยอดส่งต่อเดือนต่ำ ทำให้ไม่กระทบต่อกระแสเงินสด(Cash Flow) สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ และกล่าวได้ว่าแทบจะไม่ต้อง เสียดอกเบี้ยเลย ถ้าอัตราปัจจุบันถือว่ายังได้ดอกเบี้ยด้วยซ้ำ เช่น ถ้าท่านมีหุ้น 1 ล้านบาทสมมุติว่าได้ปันผล 7% 10 ปี ได้เงินปันผล 7 แสนบาท ถ้าท่านกู้เสียดอกเบี้ย 8.5% ผ่อนชำระ 10 ปี เสียดอกเบี้ยแค่ 4.8 แสนบาท เงินปันผลที่ท่านได้ใน 10 ปีจะมากกว่าดอกเบี้ยที่ท่านจ่ายใน 10 ปีเสียอีก ครบ 10 ปี หนี้หมด หุ้นยังอยู่ครบ แถมบวกลบแล้วยังได้กำไรจากเงินปันผลที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายอีกกว่า 2 แสนบาท ท่านจะลอง คิดรายละเอียดดูก็ได้ครับ และไม่ต้องห่วงว่าสหกรณ์จะขาดทุน เพราะสหกรณ์สามารถนำเงินที่ท่าน ผ่อนชำระต่อเดือนไปปล่อยกู้ต่อหมุนทำกำไรเพิ่มได้อีกหลายรอบ เรียกว่าแฮปปี้ทุกฝ่าย สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มีกำไรเพิ่มขึ้น ช่วยเงินปันผลของสมาชิกทุกคนสูงขึ้น

 


วิชิต สนธิวณิช

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์               3.40  
ออมทรัพย์พิเศษ                      3.65  
อเนกประสงค์                          3.40  
อออมทรัพย์พอเพียง                4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                      4.15  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                              6.10  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                             6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย                  4.50
สามัญประหยัดพลังงาน            4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                   4.50
สามัญเพื่อการศึกษา                 4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม                4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว           4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1                                3.50
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
ประเภทที่ 2                             4.50
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
ประเภทที่ 3                             5.75
ดอกเบี้ยลอยตัว
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน                        6.10
เพื่อความมั่นคงครอบครัว          5.15
ประกอบกิจการอาคาร               6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน   4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.40

เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.95  

 
    

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer