สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำได้อีกหรือไม่

กู้สามัญอยู่แล้วจะกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำได้อีกหรือไม่

 

ถาม  ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์มาหลายปีแล้วมีหุ้นอยู่ 102,000 บาท มีหนี้เงินกู้สามัญ 243,000 บาท ผมทราบมาว่าสหกรณ์เปิดให้กู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกันได้ ผมจะสามารถกู้พิเศษได้อีกหรือไม่ ถ้าได้จะกู้ได้เท่าไรครับ (สมาชิกสำนักอนุรักษ์ฯ)

ตอบ ไม่ได้ครับ เงินกู้พิเศษโดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันนั้น เมื่อรวมหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น กรณีของท่านมีหุ้นอยู่ 102,000 บาท จะสามารถกู้สามัญและ เงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกันรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 90 คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,800 บาท แต่ท่านมีหนี้สามัญ โดยใช้บุคคลค้ำประกันอยู่แล้ว 243,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของหุ้นอยู่แล้ว ท่านจึงกู้พิเศษโดยใช้หุ้นอีกไม่ได้ครับ

         กรณีการกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำประกันนั้นจะเอื้อประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกที่สะสมหุ้นมาเป็นเวลา นานๆ หรือมีหุ้นสูง ๆ เพราะการกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำนั้นผ่อนชำระได้เพียง 72 งวด( 6 ปี) แต่การกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำนั้น ตามระเบียบที่แก้ไขใหม่ผ่อนได้นานถึง 240 งวด(20 ปี) ทำให้งวดชำระต่อเดือนต่ำผ่อนสบาย ๆ ทั้งนี้ โดย วัตถุประสงค์หลักของเงินกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำนั้น เป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก เช่น ในอนาคตอีก 5 หรือ 10 ปี ข้างหน้าสมาชิกอาจวางแผนลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัว ขณะนี้พอมีเงินเหลือหรือพยายาม ประหยัดเก็บออมเงินส่วนหนึ่งซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มไว้ก่อน ลืม ๆ ไปไม่กี่ปีอาจมีหุ้นเป็นล้าน เมื่อเกษียณหรือ ลาออกจากราชการไปลงทุนประกอบอาชีพ ก็ไม่ต้องลาออกจากสมาชิกให้เสียสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สมาชิกสามารถกู้พิเศษโดยใช้หุ้นค้ำได้ทันทีง่าย ๆ กรอกใบกู้แผ่นเดียว ผ่อนได้ยาว ยอดส่งต่อเดือนต่ำ ทำให้ไม่กระทบต่อกระแสเงินสด(Cash Flow) สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ และกล่าวได้ว่าแทบจะไม่ต้อง เสียดอกเบี้ยเลย ถ้าอัตราปัจจุบันถือว่ายังได้ดอกเบี้ยด้วยซ้ำ เช่น ถ้าท่านมีหุ้น 1 ล้านบาทสมมุติว่าได้ปันผล 7% 10 ปี ได้เงินปันผล 7 แสนบาท ถ้าท่านกู้เสียดอกเบี้ย 8.5% ผ่อนชำระ 10 ปี เสียดอกเบี้ยแค่ 4.8 แสนบาท เงินปันผลที่ท่านได้ใน 10 ปีจะมากกว่าดอกเบี้ยที่ท่านจ่ายใน 10 ปีเสียอีก ครบ 10 ปี หนี้หมด หุ้นยังอยู่ครบ แถมบวกลบแล้วยังได้กำไรจากเงินปันผลที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายอีกกว่า 2 แสนบาท ท่านจะลอง คิดรายละเอียดดูก็ได้ครับ และไม่ต้องห่วงว่าสหกรณ์จะขาดทุน เพราะสหกรณ์สามารถนำเงินที่ท่าน ผ่อนชำระต่อเดือนไปปล่อยกู้ต่อหมุนทำกำไรเพิ่มได้อีกหลายรอบ เรียกว่าแฮปปี้ทุกฝ่าย สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มีกำไรเพิ่มขึ้น ช่วยเงินปันผลของสมาชิกทุกคนสูงขึ้น

 


วิชิต สนธิวณิช

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.75
อเนกประสงค์ 3.50
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.25
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.35
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.35
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
6.00
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.25
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.35
อาคารธุรกิจ 6.25
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 5.20
ไม่เกิน 36 งวด 5.40
ไม่เกิน 60 งวด 5.50
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์ในกลุ่ม  
ภาคีสหกรณ์บางเขน
                   
ไม่เกิน 12 งวด 4.95
ไม่เกิน 36 งวด 5.15
ไม่เกิน 60 งวด 5.25
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer