สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550

 สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด ดูงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ 

วันที่ 9 ม.ค.2556 เวลา 13.30-16.30 น.


 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์               3.40  
ออมทรัพย์พิเศษ                      3.65  
อเนกประสงค์                          3.40  
อออมทรัพย์พอเพียง                4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                      4.15  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                              6.10  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                             6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย                  4.50
สามัญประหยัดพลังงาน            4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                   4.50
สามัญเพื่อการศึกษา                 4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม                4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว           4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1                                3.50
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
ประเภทที่ 2                             4.50
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
ประเภทที่ 3                             5.75
ดอกเบี้ยลอยตัว
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน                        6.10
เพื่อความมั่นคงครอบครัว          5.15
ประกอบกิจการอาคาร               6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน   4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.40

เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.95  

 
    

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer