สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ

เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ
(เริ่ม 3 เมษายน 2558)
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริม
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
การให้เงินกู้สามัญ เพื่อการท่องเที่ยว
เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

เงินกู้ฉุกเฉิน
การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone )

 
 


เงินกู้สามัญสมทบ
เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการ
การให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
การให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

เงินกู้ฉุกเฉินสมทบ
เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 มี.ค. 59
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์              3.25  
ออมทรัพย์พิเศษ                     3.50  
อเนกประสงค์                         3.25  
ออมทรัพย์พอเพียง                 4.25  
เกษียณเปี่ยมสุข                     4.00  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 มี.ค.59
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน                            5.90  
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป                           5.90
สามัญสงเคราะห์ภัย                4.50
สามัญประหยัดพลังงาน           4.50
สามัญคุ้มครองชีวิต                 4.50
สามัญเพื่อการศึกษา               4.50
สามัญเพื่ออาชีพเสริม              4.50
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว         4.50
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะ   (เริ่มใช้ 1 เม.ย.59)  
ประเภท 1                          
คงที่ 2 ปีแรก(0% 6 เดือนแรก)   3.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
 
ประเภท 2                           
คงที่ 2 ปีแรก(0% 3 เดือนแรก)   4.5
ปีที่ 3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
 
ประเภท 3
ดอกเบี้ยลอยตัว                       5.55
 
ใช้เงินฝากค้ำประกัน                5.00
ใช้หุ้นค้ำประกัน                       5.90
เพื่อความมั่นคงครอบครัว         4.95
ประกอบกิจการอาคาร              5.80
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 4.10
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน 4.25
เงินกู้ระยะเวลาไม่เกิน 48 เดือน 4.80
     
 
โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย,
ธ.ไทยพาณิชย์ , ธ.ธนชาต,
ธ.ทหารไทย
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer