สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2550
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ

เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ
(เริ่ม 3 เมษายน 2558)
เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
เงินกู้สามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริม
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
การให้เงินกู้สามัญ เพื่อการท่องเที่ยว
เงินกู้สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

เงินกู้ฉุกเฉิน
การให้เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone )

 
 


เงินกู้สามัญสมทบ
เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการ
การให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
การให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

เงินกู้ฉุกเฉินสมทบ
เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวสมาชิก
เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นผู้รับเงินค่าตอบแทนหรือค่าจ้างจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เงินกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ (COOP – Phone ) สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

 


อัตราดอกเบี้ย(%ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 3.65
อเนกประสงค์ 3.40
อออมทรัพย์พอเพียง 4.25
เกษียณเปี่ยมสุข 4.15
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.10
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป 6.10
สามัญสงเคราะห์ภัย 4.15
สามัญประหยัดพลังงาน 4.35
สามัญคุ้มครองชีวิต 4.35
สามัญเพื่อการศึกษา 4.15
สามัญเพื่ออาชีพเสริม 4.35
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.35
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะ  
ประเภท 1
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี
3.50
ประเภทที่ 2
คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่3 ดอกเบี้ยลอยตัว
ห้ามไถ่ถอนก่อน 3 ปี
4.50
ประเภทที่ 3
ดอกเบี้ยลอยตัว
5.75
ใช้เงินฝากค้ำประกัน 5.15
ใช้หุ้นค้ำประกัน 6.10
ประกอบกิจการอาคาร 6.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น        
ไม่เกิน 12 งวด 4.40
   

โอนเงินผ่าน ธ.กรุงไทย, ไทยพาณิชย์
ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ 2544 - 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเอกสาร : ตู้ ปณ. 169 ปทจ. จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-7070 โทรสาร : 0-2579-9774 : โทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone : 0-2579-8899
Website : www.025798899.com : E – Mail : forestcoop@gmail.com แผนที่ ดาวน์โหลด

 
 
Web Developer